simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܢܫ ܃ ܘܐܡܠܟ ܗܘ ܡܘܣܐ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܝ ܝ ܂ ܚܘܦܢܐ̈ ܕܚܛܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܂ ܘܟܦܢܐ ܩܫܝܐ ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ
Chron1234 ܐܙܠ ܢܩܫ ܥܠ ܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܢܣܒܗ̇ ܂ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܒܪ ܥܠܝ ܗܠܝܢ ܒ̇ܐܙ ܘܚ̇ܪܒ ܠܐܬܪܐ ܕܓܙܝܪܬܐ ܙܒܢܐ ܕܬܫܥܐ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ
Chron1234 ܥܒܕܐܠܗ ܐܒܘ ܠܥܒܣ ܫܕܪܗ ܠܐܒܘ ܓܥܦܪ ܐܚܘܗܝ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܒܕܪܘ ܂ ܘܐܙܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐܬܪܗ ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ
Chron1234 ܂ ܫܕܪ ܐܒܘ ܠܝܒܣ ܂ ܠܨܐܠܚ ܒܪ ܝܝ ܥܠܝ ܇ ܕܕܗ ܂ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܡ ܛܝܝܐ̈ ܣܘܓܐܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܘܝܘܕܝܐ̈ ܀ ܡܨܥܬ
Chron1234 ܝ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ̤ ܐܬܗܓܡܝܢ̈ ܬܘܒ ܐܦ ܐܫܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܀ ܘܟܕ
Chron1234 ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܪܘܫܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܐܫܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ
Chron1234 ܕܥܕܬܐ ܆ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝܬܝܪ ܫܓܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܪܘܫܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܦ̇ܝܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܝܬ ܂ ܪܐܝܬ
Chron1234 ܟܠܗܘܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܥܛܝܘ ܂ ܐܦ ܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܢܬܢܦܨ ܗܟܢܐ ܓ̇ܒܐ ܗܘܐ XX ܠܗ ܩܘܩܐ ܕܢܫܬܐ ܒܗ ܂
Chron1234 ܐܫܬܡܥܝ̈ ܠܗ ܂ ܘܚܙܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܬܙܝܥ ܘܐܣܬܪܕ ܂ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܕ
Chron1234 ܡܪܕܘܬܐ̈ ܀ ܒܕܪܡܣܘܩ ܕܝܢ ܂ XXX ܂ ܝ ܘܒܟܠܗ ܐܬܪܗ̇ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܢܬܟܫܦܘܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܕܢܬܟܘܣ ܘܢ̇ܟܠܐ ܡܢ ܥܠܡܐ
Chron1234 ܡܪܘܢ ܂ ܫܕܪ ܠܥܒܕܐܠܗ ܝ ܂ ܒܪܗ ܠܐܦܝ̈ ܐܬ̇ܘܪ ܠܡܐܪܥ ܗܠܝܢ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܘܐܣܛ ܂ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܝܙܝܕ ܒܪ ܗܘܒܝܪܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Chron1234 ܐܪܒܬܥܣܪ ܓܒܪܐ̈ ܂ ܘܪܒܝܘ ܣܥܪܗܘܢ ܂ ܘܐܬܛܝܒܘ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܘܓܠܐ ܐܪܙܗ ܠܓܒܪܐ̈ ·ܝܕ· ܂ ܘܠܒܫ ܐܘܟܡܐ̈ Xܝ ܥܡ
Chron1234 ܗܘ̣ܝ̈ ܂ ܦܫܛ ܕܚܟ ܚܪܘܪܝܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܩܒܠ ܐܬܘܪ ܂ ܘܐܚܕܗ ܗܠܝܢ ܩܐܪܩܣܝܘܢ ܐܬ̣ܐ ܂ ܗܟܘܬ ܥܒܕܐܠܗ ܂ ܝ X ܢܫܩܠ ܠܟܘܦܗ ܂ ܘܟܕ
Chron1234 ܕ ܢ ܆ ܘܫܒ̣ܛܐ ܪܕܘܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܬܝܚ ܗܘܐ ܂ ܡܘܬܢܐ ܕܫܪܥܘܛܐ ܗܠܝܢ ܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ ܇ ܘܓܘܪܐ ܘܦܚܙܘܬܐ ܕܥܡ ܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܟܘܚܕ ܀ ܥܡ
Chron1234 ܕܐܬܩܛܠܘ ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܕܝܥ ܐܠܐ ܐܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢ ܣܗܕܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܘ̇ܠܐ ܠܡ ܕܢܬܚܫܒܘܢ
Chron1234 ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܝܝ ܠܡܘܣܠܡ ܕܒܬܪܗܘܢ ܪܪ ܂ ܐ ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܐ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܥܠ ܡܫܩܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘܟܬܒܘ
Chron1234 ܒܐܝܕܝ̈ ܐܢܫ ܕܠܐ ܡܦ̇ܣ ܒܣܘܥܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܢܟܪܟ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܝ̣ܗܒ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܥܘܡܪ
Chron1234 ܡܢ ܡܪܘܢ ܩܠܣܘܗܝ ܂ ܂ ܘܠܡܗܘܐ ܗܕܐ ܓܪܡܘ ܘܦܣܩܘ ܂ ܘܢܦܩܘ ܗܠܝܢ ܫܡܗ ܒܓܐܪܐ ܠܗ ܢܩܝܡ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܕܒܝܬ ܡܥܘܝܐ
Chron1234 ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܛܪܩܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐ̇ܝ̣ܬܝ ܝ ܃ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܂ ܩܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܀ ܒܬܪ
Chron1234 Xܝܠܢ ܂ ܠXܘ ܡܣ̇ܝܥ ܐܢܐ ܂ ܒXܓܘܢ ܐܢXܘ ܕܡܠܟܐ Xܠܟ ܢܣܓܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܂ ܒܪܡ ܠXܘ Xܢ ܡܢܟܘܢ XܡXܐܘܐ ܠܢ ܘܡXܒܛܠ ܠX Xܥܠ