simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܙܢܓܝ ܬܘܗ ܆ ܘܐܚܕܗ ܓܘܢܚܐ ܃ ܕܐܣ̇ܒܪ ܕܐܡܠܟ ܬܡܢ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܓܕܫ̣ ܒ̇ܡܕ̣ܝܢܬܐ ܂ ܘܟX ܫܡ̣ܥ
Chron1234 ܇ ܝܩܕ ܗܘܐ ܒܛܢܢܐ ܂ ܘܡܢܐ ܢܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܦܠܚܐ ܕܝܢ ܚܕ ܬܪܝܨ ܫܘܒܚܐ ܕܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ
Chron1234 ܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܂ ܥ̣ܠ ܘܝ̣ܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܗܠܝܢ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܐܘ ܢܦܘܩ ܡܢ ܥܕܬܐ ܂ ܘܟܕ ܠܚܕܐ ܡܢ
Chron1234 ܓܘܝܐ̈ ܚܪܘ̈ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܕܝ̇ܗܒܝܢ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐ ܬܝ ܫܒܒܐ ܕܝܠܟܘܢ ܇ ܘܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܟܘܢ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ
Chron1234 ܐܪܡ ܂ ܢܝܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܕܢܥܘܠ ܢܫܒܐ ܠܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘܐ ܘܡ̇ܚ̇ܪܒ̇̇ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܝܘ̇ܢ ܃ ܐܬܚܡܬ ܛܒ̇ ܥܠ ·XXX X
Chron1234 ܥܒܕܐ̈ ܗܘܘ ܕܣܘܠܛܢ ܐܒܘ ܠܦܬܚ ܂ ܐܬ̣ܬܣܝܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܚܙ̇ܝ ܐ̣ܝܟܢܐ ܡܦܨܝܐ ܐܢܬܝ ܘܬܘܬܫ ܆
Chron1234 ܐܫܬܡܥܝ̈ ܠܗ ܂ ܘܚܙܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܬܙܝܥ ܘܐܣܬܪܕ ܂ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܕ
Chron1234 ܟܠܗܘܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܥܛܝܘ ܂ ܐܦ ܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܢܬܢܦܨ ܗܟܢܐ ܓ̇ܒܐ ܗܘܐ XX ܠܗ ܩܘܩܐ ܕܢܫܬܐ ܒܗ ܂
Chron1234 ܦ̇ܢܝ ܠܗ ܦܘܩܐ ܃ ܡܕܝܢ ܪܚܡܐ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܠܢ ܇ ܐܘ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܠܡܠܟܐ ܇ ܕܢܕܥ ܠܗ ܕܘܟܬܗ ܐܦ ܐܝܩܪܗ ܂ ܠܘܬ
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܚܐܪܝܬܐ ܘܣܟܪܐ ܕܐܬܥܒܕ ܒܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܠܦܪܣ ܬܚܬܝܬܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܬܠܡܕ ܠܐܪܡܢܝܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܦܝܬܐ̈
Chron1234 ܕܬܡܢ ܂ ܐܠܐ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܟܠܗ ܥܢܝܢܗܘܢ ܟܡܐ· ܕܡܨܝܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܝܝ ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ
Chron1234 ܕܥܕܬܐ ܡܬܝܥܢ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܡ̇ܪܫܥ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܛܒܬܐ ܂ ܟܕ ܠܗ̇ܘ ܣ̇ܢܐ ܇ ܘܠܗ̇ܘ ܣ̇ܩܪ ܇ ܘܠܗ̇ܘ Xܝܠܒ ܂ ܘܥܠ
Chron1234 ܐܠܢܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܒܢܝ̈ ܕܪܡܣܘܩ ܨܒܘ ܝ ܕܢ̇ܫܠܡܘܢ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܃ ܐܩܝܡܘ ܟܠܝܗ̇ ܩ̇ܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ XXܝ
Chron1234 ܕܚܒܝܫܝܢ ܂ ܕܒܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܃ ܗ̇ܘܝܢ ܫܪܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܗ ܘܠܫܠܘܡ ܚܬܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܕܡ̣ܐ ܕܡܐܬ ܐܢܐ ܢܬܩܛܠܘܢ
Chron1234 ܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܐܫܠܡܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܇ ܘܛܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܕܐ ܠܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܕܡܛܠܡܢܐ ·ܝ ܣܒ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ·X X·X ܫ̣ܡܥ ܕܢܦ̣ܩ ܡܠܟܐ ܕܢܘܒܝܐ̈ ܘܡ̣ܛܐ ܠܡܨܪܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐ ܕܡܝܠܟܟ ܀ ܘܗܘ̣ ܐܝܙܓܕܐ ܫܕܪ ܐܘܕܥܗ ܠܐܒܘ ܣܚܩ
Chron1234 ܩ̣ܪܐ ܙܢܓܝ ܠܡܝܛܪܘX ܘܦܩܕ̇ܗ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܢܛ ܂ ܪ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܐ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܝXܙ XXX Xܝܝ- ܕܦ̇ܩܕ ܐܢܘܢ ܇ · ܒܬܪ ܕܝܢ
Chron1234 ܫܕܪܘ ܪܝܫܝ̈ ܥܘܡܪܐ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܘܬܢ ܕܢܩܒܠ ܠܦܐܛܪܝܪ ܗܠܝܢ ܘܚܒ̇ܠܐ ܀ ܐܡ̇ܪ ܗܟܝܠ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܝ ܕܐܣܝܐ ܂ ܒܬܪ
Chron1234 ܘܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܟ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܩܡ ܥܠܝ ܣܟܠܐ ܡܐܢܐܠܐܘܣ ܗܠܝܢ ܟ̣ܦܢܐ XX ܒܐܪܥܐ ܂ ܘܐܢ̣ܠ ܓܒܪܐ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܘܟܕ
Chron1234 ܗܘܝ̈ ܒܐܕܪ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦܐ · ܘܬ· ·ܘܟܘ· ܀ ·XX X0 ܝ ܘ ܟX ܗܠܝܢ ܠܫܒܝܬܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗܘ̣ܬ̇ ܗܕܐ X0ܥܠܬܐ ܕܒܢܫܬܐ ܂