simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܡܢܢ ܫܡ̣ܥܬ ܂ ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܪܡ ܝ· ܐܫܬܪܝ ܗܫܐ ܂ ܘܙܠ ܐܬܚܫܒ ܥܠ
Chron1234 ܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܢܝ̈ ܥܠܝ ܂ ܒܢܝ̈ ܒܪܬܗ ܕܡܚܡܕ ܢܒܝܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܝܬ ܒܝܕ ܣܡ ܡܘܬܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܚܘܣܝܢ ܂
Chron1234 ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܐ ܫ̇ܠXܠܐ ܚܪܒܐ ܒܛܝܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܂ XܐXܥܬܕܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܢܩܛܠܘܢ Xܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܚܕ ܡܢ
Chron1234 ܬܪܝܢ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܥܘܝܐ ܘܡܢ ܥܠܝ ܇ ܠܗ ܢܫܠܡ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝX ܩܝܘܡܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܙܕܩܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܗܘܝ̈ ܂ ܗܦܟ ܡܥܘܝܐ ܠܕܡܣܩܘܣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܕܪܟ ܗܘܐ ܣܬܘܐ ܂ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫܒܩܘܗܝ ܕܢܗܦܘܟ ܂ ܘܠܡܥܘܝܐ ܠܐ ܝ ܐܫܬܥܒܕܘ ܂ ܘܟܕ
Chron1234 ܡܢܥ ܣܥܝܕ ܠܡܐܪܘ ܂ ܘܟܕ ܢܐܒܕܘܢ ܂ ܠܣܦܝܢܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܬܪ ܒܗ̇ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܟܕ ܥܪܝܩ ܡܢ ܩܕܡ ܣܥܝܕ ܂ ܘܒܬܪ
Chron1234 ܩܕܝܫܬ̇ܐ̈- ܂ ܫܒܩ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܚܫܘܒ · ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈- ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡẌ ܐ ܂ ܬ̇ܒܝܝܝܢ̈ ܐ ܂ ܦ ܐܬܩܝܡ̇ܝܢ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈
Chron1234 ܫܡܥ ܗܘ̇ ܕܝܪܝܐ ܢܟܦܐ ܆ Xܦܩ ܡܢ ܕ·ܪܗܘܢ ܂ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܂ ܗܟܢܐ Xܝ ܘܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ ܨܒܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܂ ܂ ܘܟܕ
Chron1234 ܐܬܟܢܫܬ̇ ܣܘܢܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܚܡܫ ܂ ܘܐܚܪܡܘ ܒܗ̇ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܦܩܕ ܘܐܬܛܪܕܘ ܡܢ ܕ ܪܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܒܬܪ
Chron1234 ܕܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܐܙܠ ܐܝܟܢܐ ܕܢܨ̇ܠܐ ܒܗܝܢ ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܘܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܢܨ̇ܠܐ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܥܠ
Chron1234 ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܘܝܕ ܐܪܡܢܝܐ ܇ ܕܠܐ ܐܢܫ ܝ ܢܐܒܫ ܠܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܦܘܠܝܛܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܠܟܐ ܡܩܠܣ ܠܟ ܟܕ ܫ̇ܡܥ
Chron1234 ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܪܕܦܘ ܒܬܪ̇ܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ · ܘܪܟܫܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܦܢ̇ܝܢܢ ܥܠ
Chron1234 ܃ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܘܐܫܐܠ ܐܢܘܢ ܠܝ ܐܠ̇ܒܫ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܡܐܐ̈ ܕܝܠܝ
Chron1234 ܕܝܠܗ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝ̣ܬܒ ܥܘܡܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܗܦܟ ܠܝܬܪܒ ܗܠܝܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܂ ܗ̣ܦܟ ܠܒ̣ܫ ܐܢܘܢ ܃ ܘܐܗܦܟ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ
Chron1234 ܂ ܘܫܕܪ ܐܒܘ X ܂ XXܝ ܂ X ܥܒܝܕܐ ܪܒܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܠܚܒܝܒ ܗܠܝܢ ܘܐܫܠܡܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܩܢܫܪܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 ܟܢܫ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ ܐܪܡܝܢ ܘܣܘܪ̇ܝܐ ܘܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܝܬܝܪ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܝܪܡܘܟܐ ܀ ܐܝܪܐܩܠܝ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡܥ ܛܐܒܐ̈
Chron1234 ܥܘܡܪ ܃ ܕܢ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ ܂ ܘܫܕܪ ܐܝܙ ܂ ܓܕܐ ܠܚܡܨ ܗܠܝܢ ܥܠܬܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܡܠܟ ܢܡܪܕ ܥܠܝܟ ܘܢܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܟ ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ
Chron1234 ܕܡܢܟ ܡܬܦܩܕܢ̈ ܂ ܣܝܡܐ ܠܝ ܕܒܪܕܘܦܝܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܐܘܕܘܪܝܩܝ ܦܢܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܢܐ ܆ ܣܛܪ ܡܢ
Chron1234 ܇ ܝܩܕ ܗܘܐ ܒܛܢܢܐ ܂ ܘܡܢܐ ܢܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܦܠܚܐ ܕܝܢ ܚܕ ܬܪܝܨ ܫܘܒܚܐ ܕܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ
Chron1234 ܦܐXܠܪܝܩܘܣ ܇ ܐܦܢܝ ܚܨܐ ܠܡܥܪܩ ܘܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܇ ܫܪܚܒܫ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܚܪܒܘ ܟܠܗܘܢ ܫܡܪܝܐ̈ ܘܐܒܕܘ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ