simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܦܐXܠܪܝܩܘܣ ܇ ܐܦܢܝ ܚܨܐ ܠܡܥܪܩ ܘܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܇ ܫܪܚܒܫ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܚܪܒܘ ܟܠܗܘܢ ܫܡܪܝܐ̈ ܘܐܒܕܘ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܚܐܪܝܬܐ ܘܣܟܪܐ ܕܐܬܥܒܕ ܒܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܠܦܪܣ ܬܚܬܝܬܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܬܠܡܕ ܠܐܪܡܢܝܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܦܝܬܐ̈
Chron1234 ܀ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܕ ܢ ܐܙ̣ܠ ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܬܡܢ ܡܝܬ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢXܝܫܪܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܡܘܕܥܢ̈
Chron1234 ܕܡܢܟ ܡܬܦܩܕܢ̈ ܂ ܣܝܡܐ ܠܝ ܕܒܪܕܘܦܝܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܐܘܕܘܪܝܩܝ ܦܢܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܢܐ ܆ ܣܛܪ ܡܢ
Chron1234 ܡܕܝܢܬܐ̈ ܟܕ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܃ ܪܓܠܐ̈ ܪܒܘܬܐ ܚܕܐ ·ܘܓ· ܗܠܝܢ ܂ ܐܘܟܝܬ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܂ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܝܢ ܪܒܐ̣ ܡܢ
Chron1234 ܟܠܗܘܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܥܛܝܘ ܂ ܐܦ ܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܢܬܢܦܨ ܗܟܢܐ ܓ̇ܒܐ ܗܘܐ XX ܠܗ ܩܘܩܐ ܕܢܫܬܐ ܒܗ ܂
Chron1234 ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܝܠܠܘܣܘܦܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܢܗܠܟ X ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܟܬܒܢܘܬ̈ ܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈
Chron1234 ܒܫܪܒܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܗܐ ܟܬ̣ܒܢܢ ܒܦܬܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܟܢܘܬ ܚܝܠܢ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝ ܂ ܘܐܬܢܐܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܀ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ
Chron1234 ܛܠܝܐ̈ ܕܥܡ ܡܐܢܝܓ ܂ ܠܒܙ̇ܩܐ̈ ܒܬ̇ܪܥܐ ܕܚܣܢܐ ܂ ܘܐܙܝܥܘ ܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܘܒܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܂ ܐܪܡܝܘ
Chron1234 ܟܢܫ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ ܐܪܡܝܢ ܘܣܘܪ̇ܝܐ ܘܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܝܬܝܪ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܝܪܡܘܟܐ ܀ ܐܝܪܐܩܠܝ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡܥ ܛܐܒܐ̈
Chron1234 ܙܢܓܝ ܬܘܗ ܆ ܘܐܚܕܗ ܓܘܢܚܐ ܃ ܕܐܣ̇ܒܪ ܕܐܡܠܟ ܬܡܢ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܓܕܫ̣ ܒ̇ܡܕ̣ܝܢܬܐ ܂ ܘܟX ܫܡ̣ܥ