simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܨܪܝܟܐ̈ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܬܬܕܫܢܐ ܕܐܬܝܢܐ ܐܠܗܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܡ ܕܡܫܬܚܪ ܢܦܘܫ ܝ ܂ ܝܝ ܂ ܝ ܘܢܗܘܐ ܠܒܘܝܐܐ ܕܚܒܝܫܐ̈
Chron1234 ܠܡܠܟܐ ܇ ܕܢܕܥ ܠܗ ܕܘܟܬܗ ܐܦ ܐܝܩܪܗ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܦ̇ܢܝ ܠܗ ܗܠܝܢ XX ܕܡܦܘܠܬܗ ܕܡܘܪܝܩܝ ܥܠ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܘܬ ܃ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܚܠܦ
Chron1234 ܐܪܒܬܥܣܪ ܓܒܪܐ̈ ܂ ܘܪܒܝܘ ܣܥܪܗܘܢ ܂ ܘܐܬܛܝܒܘ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܘܓܠܐ ܐܪܙܗ ܠܓܒܪܐ̈ ·ܝܕ· ܂ ܘܠܒܫ ܐܘܟܡܐ̈ Xܝ ܥܡ
Chron1234 ·ܒ· ܐܚܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܟܕ ܗܘܘ ܝܬܡܐ̈ ܡܢ ܐܒܘܗܘܢ ܒܨܝܪ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܩܛܠܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܠ ܠܡܛܝܘܣ ܛܠܝܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Chron1234 ܕܬܡܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܫܕܪܘ ܐ ܙܓܕܐ̈ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܘܥܒܕܘ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܕܚܕܪܝ̈ ܦܪܬ ܂ ܘܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܚܠܒ ܘܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܙܥܘ ·
Chron1234 ܕܥܕܬܐ ܐܬܦ̣̇ܪܥܬ̇ ܟܠܗ̇ ܚ̣̇ܘܒܬܐ ܂ ܘ̇ܝ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܂ ܚܕ ܫܡܘ̣ܢܐ ܠܐ ܝܗ̣ܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܒܗܢܐ ܚܘܣܪܢܐ ܇ ܐܠܐ ܡܢ
Chron1234 ܡܢ ܡܪܘܢ ܩܠܣܘܗܝ ܂ ܂ ܘܠܡܗܘܐ ܗܕܐ ܓܪܡܘ ܘܦܣܩܘ ܂ ܘܢܦܩܘ ܗܠܝܢ ܫܡܗ ܒܓܐܪܐ ܠܗ ܢܩܝܡ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܕܒܝܬ ܡܥܘܝܐ
Chron1234 ܕܒܐܠܦܐ̈ ܂ ܕܒܕܡܘܬ ܣܘܣܝܐ ܡܬܩܢܐ ܂ ܘܫܪܒܐ ܕܝܠܗ ܡܢܘ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܢܟ̇ܣܝܢ ܗܘܘ ܘܚܪܒܝܢ ܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܕܪܟܘ
Chron1234 ܡܨܪ̈ ܐ ܆ ܘܙܠ ܠܘܬܗܘ ܂ ܘܗܒ ܠ̇ܗܘܢ ܡܠܬ ܐ ܕܩܝ̇ܡܐ ܕܢܬܠܘܢ ܗܠܝܢ ܠܕܐܟܘܬܟ ܫܪ ܂ ܪܬ ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܣܒ ܠܐܦܝ-ܣ̈ · · ܕܥܡܟ ܘܡܢ
Chron1234 ܠܥܠܡ ܬܘܒ ܠܐ ܩܡ ܢܒܝܐ ܠܝܘܕܝܐ̈ ܀ ܡܠܐܟܝ ܢܒܝܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܚܒܩܘܩ ܘܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ ܘܡܠܐܟܝ ܂ ܘܒܬܪ
Chron1234 ܃ ܝX ܐܫܬܠܗܒ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܓܬܗ̇ ܂ ܘܛܝܒ ܐܠܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܐܪܝܣ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܡܥ ܛܐܒ̇ܗ̇ ܕܗܠܢܝ ܗܕܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 ܥܘܡܪ ܃ ܕܢ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ ܂ ܘܫܕܪ ܐܝܙ ܂ ܓܕܐ ܠܚܡܨ ܗܠܝܢ ܥܠܬܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܡܠܟ ܢܡܪܕ ܥܠܝܟ ܘܢܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܟ ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ
Chron1234 ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕܪܘܗ̇ ܐܠܦܐ̈ ܘܪܒܘܬܐ̈ ܂ ܘܓܐ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܘܡܫܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܬܪܫܦ ܚܝܘܬܐ ܗܝ̇ ܘܬܗܠܟ ܥܠ
Chron1234 ܥܒܕܐܠܗ ܐܒܘ ܠܥܒܣ ܫܕܪܗ ܠܐܒܘ ܓܥܦܪ ܐܚܘܗܝ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܒܕܪܘ ܂ ܘܐܙܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐܬܪܗ ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ
Chron1234 ܗܟܢܐ ܐܬܝܕܥܝ ܠܢ ܡܛܠܬܟ ܂ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܩܕܡܝܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܂ ܐ̇ܘ ܠܐ ܝ̇ܕ ܥ ܐܢܬ ܕܒܪ ܒܪܗ Xܘ̣ܣܛX ܐܚܝXܐ ܐܝXܝ ܂ ܟX
Chron1234 ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܠܝ ܂ ܂ ܘܟܕ ܦ̇ܩܕܗ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܟ ܃ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕ ܗ̇ܘ ܂ ܝX ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܥܒܕ ܐܦ ܐܢܬ ܂
Chron1234 ܇ ܫܕܪ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܚܙܘܢ ܘܢܥܩܒܘܢ ܥܠ ܒܝܬܗ ܂ ܘܟܕ ܡܛܘ ܆ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܂ ܘܐܫ ܬܐܓܪܐ ܕܢܦܝX ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܡܢ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܫܡܥ
Chron1234 ܐܦܝܣ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܛܒܝܒܐ̈ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܦ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܝ̣ܕܐ ܘܚܝܠܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܦ
Chron1234 ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗ ܗܠܝܢ ܡܫܩܠܐ̈ ܚܬܝܪܐ̈ ܘܩ̣̇ܫܝܘ ܠܒܗ ܂ ܘܐܥܒܕܘ ܒܗ ܂ ܕܠܐ ܢܫܡܠܐ
Chron1234 ܂ ܡܢܗ ܓܝܪ ܒܛܢX XܢX ܂ ܝ̣ܕܥ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܡܙܕܩܐ ܗܠܝܢ ܠܥܙܩܬܐ ܘܠܡܘܪܢܝܬܐ ܘܠܫܘܫܦܐ ܘܐܡܪܬ̇ ܆ ܕܥ ܕܡܢܘ ܐܢܘܢ