simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܓܢ . ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܩܒܠܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc . ⁶⁷ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ . ܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc 4X1ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܥܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܥܠܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ 10 ܕܢܥܒܕܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܗ ܦܘܫܐ ܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܢ ܐܝܟ ܡܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܩܘܕܫܐ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ . XXXX
Basil:SyrDeSpirSanc 133ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܕܐ ܠܡ ܡܠܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܢܣܒܬ ܥܠܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܘܠܬܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ⁸⁷⁸ 128ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܝܕܝܥܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܐܦܠܐ ܠܡ
Basil:SyrDeSpirSanc 15ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܦܚܡܝܢ ܗܠܝܢ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܡܕܡ ܕܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ 14ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕܕܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc 25 26ܗܢ̣ܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc 25ܒܨܝܪܘܬܐ . ܘܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܗܘܢ .