simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܡܢ ܩܠܐ̈ 10 ܕܡܘܟܟܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܥܒܕ ܠܗܕܐ ܚܡܬܐ⁸⁷⁹ ܕܡܓܢ . ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܚܝܐ̈ ܕܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܬ ܠܘܬܢ ܐܝܟܢܐ ܫ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܩܒܠܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܪܫܝܡܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܗ̇ܢ ܒܕܘܟ 10 ܕܘܟ ܡܬܐܡܪܢ . ܠܣܘܢܩܢܐ ܗܠܝܢ ܢܣܝܡܝܗ̇ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬܐ̈ . ⁶⁷ܡܠܐ̈ ܓܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܥܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܢ ܚܟܡܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܥܠ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܒܪ ܗܠܝܢ ܐܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܀ ܀ 87 XXXX¹ . 4X1ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ . ܕܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܪܝܘܬܐ ܕܒܓܘܗ . ܫܝܛܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐܐ ܗܝ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܡܐܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܒܕܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܒ ܗܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܐ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ . ܥܠ ܐܦܝ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ 10 ܕܢܥܒܕܢ ܦܠܝܓܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ . ܕܠܝܬ ܒܪܒܘܬܗ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ̈ . ܕܒܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܥܠܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܟܢܐ . ܕܐܢܚܢܢ ܠܡ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܚܪܝܢܐ ܪܒܐ . ܒܟܬܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܦܘܫܐ ܩܝܡܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܫܡܥܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܬܥܒܕ ܪܫܝܬܐ ܠܝܬ ܠܟ ܀ ܀ ܀ 22ܟܐܢܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܗܕܐ . XXXX ܩXܒܝܢܝܢ X . ⁸X⁰ܗܒ : ܩܝܗܒ Xܝܗܒ X . XܒܝX ܗܠܝܢ 25 ܒܝܕ ⁸⁵¹ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢܟ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗܕܐ ܠܡ ܡܠܬܐ . ܕܒܪܘܚܐ X . 651 15ܕܩܘܕܫܐ . ܐܝܟ |ܨܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܫܘܝܘܬܐ ܕܩܝܡܐ ܒܟܝܢܐ ܡܫܒܚܐ ܀ ܀ ܀ 133ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܡܗܐ̈ ܡܛܘܠܬܢ . ܐܢܚܢܢ ܒܚܘܫܒܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܠܡܘܟܟܐ 25 ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܀ 33ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܢܣܒܬ ܥܠܝܗ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܩܛܥܢ ܣܓܝܐ ܥܝܪܘܬܗ ܕܗܢܐ 5 ܩܪܒܐ . ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܕܩܠܗܘܢ ܠܗܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܢܫܘܬܦܘܢ ܀ ܀ ܀ ⁸⁷⁸ 128ܒܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܦܪܫܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܝܕܝܥܢ̈ ܒܩܠܝܗܝܢ̈ . ⁵⁴ܠܐܘܡܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܬܥܒܪ . . 20 ܠܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܥܒ̇ܕܐ . ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܚܠܛ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܒܚܟܡܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܝܢܗܘܢ ܀ ܀ ܀ 15 ⁶⁷⁰ 89ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܐܦܠܐ ܠܡ ܟܕ ܥܡܕܝܢ X X82ܐܢܚܢܢ ܒܫܡ ܪܘܚܐ . ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܗܠܝܢ ⁴⁹⁰ܕܡܢ ܪܒܘܬܗ ܀ ܀ ܀ 65 XXXX . 31ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܓܕܦܢܐ̈ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬ̇ܦܚܡ . ܫܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܒܝܕܥܬܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪܝܗ ܀ ܀ ܀ 69 15ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܦܚܡܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܗܟܢܐ ܣ̣ܕܪ ܐܢܝܢ ܀ ܀ ܀ 14ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ . ܕܐܢܫܐ ܐܢܝܢ ܕܪܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܗܠܝܢ ܕܓܒ̇ܠ ¹⁸⁸ܥܠ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܀ ܀ ܀ 25 26ܗܢ̣ܝܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܗܘܢ . ܣܦܩܢ̈ ܐܢܝܢ ܕܢܦܩܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܐ 25ܒܨܝܪܘܬܐ . ܘܗ̣ܢܝܢ