simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ . ܕܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐ̇ܡܝܢ . ¹X⁵ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܡܐܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc X89ܩ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܢܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ܀ 163ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܠܝܠܬܐ̈ ܕܠܝܬ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܪܕܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܪܡܘܬܐ ܥܠܘ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܢܫܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܓܝ ܠܢ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܠܦܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܟܐܢܐ̈ ܕܒܐܬܪܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܒܢܝܚܘܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܡܠܠ