simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܠܟܠܗ̇ ܥܛܠܘܬܗܘܢ . ܘܢܬܠܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܒܗ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܚܘܐ ܐܦ 5ܬܘܕܝܬܢ . ܢܫܒܩܘܢܗ̇ ܗܟܝܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܪܝܪܢ ܘܡܗܝܡܢܢ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܠܒܝܟܐ ܠܢ . ܒܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܚܕܐ ܕܡܚܘܝܐ ܥܠ ܪܒܘܬ ܐܝܩܪܗ̇ ܗܠܝܢ . ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܚܘܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc 5 ܡܠܐ̈ . ܘܡܚܝܢܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܣܓܝX ⁹⁵ܐܠܨܐ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܛܟܣܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ . ܕܣܓܝ ܒܘܠܝܬܐ ܢܩܝܦܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܡܨܥܬܐ ܒܕܘܟܝܬܗܝܢ̈ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ . ⁹⁵⁹ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܡܠܬܢ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܒܐܪܙܐ̈ ܕܩܘܫܬܐ . ܘܐܢ ܒܩܠܐ̈ ܡܥܕܪܢܐ̈ . ܘܗܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܗܘܢ ܡ̇ܫܐܠܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܥܒܕ ܗܫܐ . ܐܠܐ ܕܢܠܦܘܢܢ ܡܟܝܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ . ܫܪܝܗ ܘܣ̇ܬܪܗ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܩܘܫܬܐ ܡܚܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܘܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܫܠܡܢܝܢ̈ . ܚܕܬܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܥܘ̣ܠܐ ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܥܩܡܢܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܗܠܝܢ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ 20 ܐܠܗܐ ܥܒܕܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܝܢ̈ ܒܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ 25 . ܩܡܫܒܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܕܩܘܫܬܐ . ܚܕܐ ܐܢܝܢ ܗܟܝܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܥܠܝܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܪܒܐ ܪܡ̣ܐ ܠܢ . ܡ̇ܚܬܡ 10ܕܝܢ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ . ܕܕܚܕܐX ⁹⁶ܐܢܝܢ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܕܚܕ ܐܢܝܢ ܚܝܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܒܟܝ̈ ܥܘܕܠܐ̈ ܥܠ ܬܩܢܬܗ̈ ܕܫܪܪܐ . ܘܢܚܙܐ ܬܘܒ ܡܢܐ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܚܒܝܫܝܢ ܐܢܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܕܐ ܡܪܫܘܬܐ ܕܡܝܬܝܢ ܒܬܪܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܥܩܡܝ̈ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ̇ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡܗ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐܐܬܟܪܙ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܐ ܨܒܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܢܫܒܚܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܠܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܫܘܝܢ ܠܗ̇ . ܗܠܝܢ ܥܡܗ ܐܦ ܥܡܗ ܢܫܬܒܚ . ܠܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܘܕܦܐ̈ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ 5 ܫܕܝܬ ܢܦܫܝ ܠܗܢܐ ܩܪܒܐ . ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܘܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܠܐܦܝ̈ ܗܢܐ ܣܒܪܐ . ܘܕܐܥܪܩ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܥܝܢ ܕܢܦܪܫܘܢ ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ⁹⁸⁰ܘܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܓܘܕܦܐ̈ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ 5 ܫܕܝܬ ܢܦܫܝ ܠܗܢܐ ܩܪܒܐ . ܕܗܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ ܝܘܡܢܐ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܠܝܬ ܠܢ ܦܠܓܘܬܐ . ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܒܝܫܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܬܦܪܩܘܢ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܕܡܝܬܐ̈ ܕܐܬܐܡܪ ܐܫܬܠܡ ܒܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܓܕܫܢ̈ . ܠܐ 15 ܝ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ ܝܘܡܢܐ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܠܝܬ ܠܢ ܦܠܓܘܬܐ . ܕܠܘ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܬܫܒܘܚܬܗ̇X ⁹⁹ܥܡ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ . ܠܐ ܗܘܐ ⁹⁹¹ܣܓܝ ܚܣܝܪܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ 15ܕܓܘܕܦܐ ܥܠܝܗ̇ ܢܐܡܪܘܢ . ܕܠܐ ⁹⁸⁹ܓܝܪ ܡܫܘܝܢ ܠܗ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩܕܡ ܕܝܢܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ⁹⁹³ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܥܠܝܢ ܗܘܝܢ ܥܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝܘܡܢܐ 25 ܗܠܝܢ . ܒܥ̇ܝܐ ܥܒܝܕ ܐܢܐ ܘܡܥܩܒܢܐ . ܕܐܚܙܐ ⁹⁹⁷ܠܡܐ ܐܢܫ ܡܢ