simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ¹²ܠܦܘܬ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܚܘܫܚܐ ܕܢܗܘܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc 5ܟܐܢܐ ܣܦܩܢ̈ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ· ܕܢܗܘܝܢ ܠܡܟܣܢܘܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܩܪܝܒܝܢ X X60ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ |ܩܠܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܣܒܘ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܚܢܢ . ܘܡܛܘܠ ܗܠܝܢ ܛܠܝܝ̈ ܠܣܝܡܐ̈ ¹⁴⁰ܩܪܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܠܗܐ . ܘܗܢ̣ܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܢ ܐܝܟ ܡܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܫܡܥܘܢܝܗܝ ܕܝܢ ܠܡܪܢ ܗܠܝܢ ܦܬܠܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܪܗܛܐܝܬ ܠܘܬ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒܢܢ ܒܫܪܒܢ· ܐܢܬ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܒܥܐ ܘܬ̇ܟܢܫ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ . ܕܬܫܒܘܚܬܗ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ¹⁸³ܬܚܘܝܬܢ̈ ܙܥܘܪܝܢ̇̈ ܐܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ . ܕܐܝܬ
Basil:SyrDeSpirSanc 25 26ܗܢ̣ܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܐܡܐ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܢܘ ¹⁹⁰ܡܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܡܡܪܚܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܛܠܡܝܢ ܠܒܪܐ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܐܡܪ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܐܡܪܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ²⁰³ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܢ ܓܝܪ ܠܘ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܥܠ ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܥܠ ܪܒܘܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܢܣܒܬ ܥܠܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܘܠܬܢ .