simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܕܚܘܫܚܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܚܠܦ ܚܒܪܗ . ܠܫܡܘܥܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܕܝܥܢẌ . ¹²ܠܦܘܬ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܐܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܬܐܡܪ· ܕܢܗܘܝܢ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܠܫܡܘܥܐ ܓܝܪ |ܚܟܝܡܐ ܘܠܡܨܥܝܐ ܝ1 5ܟܐܢܐ ܣܦܩܢ̈ ܐܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc |ܩܠܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ X X12ܕܬܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܡܚܘܝܘ ¹³⁵ܚܘܝ ܕܩܪܝܒܝܢ X X60ܐܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ . ܝ X16ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܢܚܘܘܢ ܡܪܝܪܘܬܗܘܢ |ܠܘܬܢ ܗܠܝܢ ܗܦܘܟܬܢܐܝܬ ܘܐܘܡܢܐܝܬ ܒܪܥܝܢܐ ܡܚܝܒܐ ܢܣܒܘ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܛܠܝܝ̈ ܠܣܝܡܐ̈ ¹⁴⁰ܩܪܝܢ ܠܢ . ܘܡܥܠܝ̈ ܚܕܬܬܐ̈ ܡ̇ܟܢܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡX ¹³ܟܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܥܠܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܘܡܛܘܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ . ܕܢܗܦܟܘܢܗ̇ ܠܫܪܝܪܬܐ ܒܥܫܘܩܝܐ ܗܠܝܢ ܨܝܕ ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܦܫܝܛܐ 20ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܗܢ̣ܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܫܡܥܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܬܥܒܕ ܪܫܝܬܐ ܠܝܬ ܠܟ ܀ ܀ ܀ 22ܟܐܢܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܦܬܠܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܟܪܙܝܢ ܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ . ܢܫܡܥܘܢܝܗܝ ܕܝܢ ܠܡܪܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܬܩܪܒܢܢ ܒܫܪܒܢ· ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܗܠܝܢ ¹⁸²ܣܝܡ ܚܘܪܗ̇ ܕܡܠܬܢ . ܡܪܗܛܐܝܬ ܠܘܬ ܣܗܕܘܬܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܬܚܘܝܬܐ̈ . ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܡܪܝܡܬܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐ X X63ܠܟ . |ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܒܥܐ ܘܬ̇ܟܢܫ ܕܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ¹⁸³ܬܚܘܝܬܢ̈ ܙܥܘܪܝܢ̇̈ ܐܢ ܗܘ ܕܡܡܟܟܐܝܬ ܗܠܝܢ . ܠܫܡܘܥܐ 5 ܕܝܢ ܬܪܝܨܐ ܘܠܡ̇ܒܚܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ . ܕܐܝܬ ܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܒܐܬܐ ܡܡܟܟܬܐ ܕܡܬܓܫܡܢܐ̈ . ܗܠܝܢ . ܠܐ ܩܪܝ̣ܒ ܠܟܝܢܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܬܚܘܡܐ̈ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ . ܕܐܢܫܐ ܐܢܝܢ ܕܪܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܗܠܝܢ ܕܓܒ̇ܠ ¹⁸⁸ܥܠ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܀ ܀ ܀ 25 26ܗܢ̣ܝܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܐܝܢܘ ¹⁹⁰ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ . ܒܗ̇ܘ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܠܐܒܐ ܕܫܠܚܗ ܡܝܩܕ̇ ܡܢܐ 5ܗܟܝܠ ܢܐܡܐ ܐܢܚܢܢ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܛܠܡܝܢ ܠܒܪܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܠܡ ¹⁹⁸ܠܥܠܡ ܐܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܡܪܚܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܐܡܪܢ . ܐܠܐ ܕܛܘܒܝܗܝܢ ܠܐܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ |ܬܬܝܗܒ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܐܡܪ ܐܢܚܢܢ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܡܝܪܝܢX ²ܕܠܐ ܣܘܓܦܢܐ . ܘܡܢ ܚܕ ܗܠܝܢ Xܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܝܕܥܐ ²⁰¹ܗ̣ܝX ²⁰²ܬܬܚܫܚ ²⁰³ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܢ ܕܣܦܩܢ ܒܣܗܕܘܬܐ ²²⁶ܕܐܒܗܝܢ̈ ܝ ܗܠܝܢ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܡܢܗܘܢ ܬܬܝܗܒ | ²²⁵ܗܘܬ . ܠܢ ܓܝܪ ܠܘ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܠܚܘܕ ܕܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܘܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܫܡܐ ܐܡܪܗ 5ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܫܡܗܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܡܗܐ̈ ܡܛܘܠܬܢ . ܐܢܚܢܢ ܒܚܘܫܒܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܠܡܘܟܟܐ 25 ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܀ 33ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܢܣܒܬ ܥܠܝܗ̇