simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܒܥܕܐܢܐ ܕܠܐܐܒܗܬ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܝܕܝܥܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܩܢܝܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܐܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܪܓܫܢܘܬܐ . ܕܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ X
Basil:SyrDeSpirSanc ⁵⁹ܘܥܠ ܕܘܟܬܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩܝ̇ܡܐ ܨܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ
Basil:SyrDeSpirSanc ܙܒܢܐ . ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬ̣ܐ ܥܒ̇ܕܐ ܠܬܘܩܢܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܚܟܡܬܐ 20ܕܝܘܢܝܐ̈ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܝܠܦܘܗ̇ . ܘܠܫܪܪܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܒܨܝܪܘܬܐ ⁶⁵ܣܝܡܢ ⁶⁶ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܘܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ⁶⁷ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ . ܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܗ̣ܢܘܢ| ⁷¹ ܗܠܝܢ ܡܦܠܓܝ̈ ܩܠܐ̈ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܕܝܘܢܝܐ̈· ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ⁷³ܗ̣ܘܘ 5ܝܗܘܒܐ̈ ܠܒܪܐ·
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܐ ܓܝܪ ܡܢܟܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܟܠ ܡܢܗ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܠܐ ܢܫܠܡܢ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܥܠܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ 10 ܕܢܥܒܕܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ 14ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕܕܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܡ ܥܬܕ ܘܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ