simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܒܪX ܡܢ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܢ Xܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐẌ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ ܀ ܀ ܀ X 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܢܐ ܡܒܥܕܐܢܐ ܕܠܐܐܒܗܬ ܘܐܬܢܟܦ ܒܙܥܘܪܝܬܗ̈ ܕܩܘܫܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ³³ ܡܢ ܥܘܩܒܐ ܬܩܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܡܠܬ ܐܠܗܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܦܪܫܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܝܕܝܥܢ̈ ܒܩܠܝܗܝܢ̈ . ⁵⁴ܠܐܘܡܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܬܥܒܪ . . 20 ܠܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܥܒ̇ܕܐ . ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܐܢܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܢ ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ X 5ܫܘܠܡܐ ܠܥܒܕܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̣ܙܐ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܩܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܦܢ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܢ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܒܕܘܟܬ ܦܠܢ . ܘܐܡܬܝ ܠܡ ܒܙܒܢܐ ܐܝܢܐ 10ܕܗ̣ܘ . ܗܢܝܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ X ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܥܒܘܕܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܥܕܪܢ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ |ܘܕܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ . ܕܕܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܝ̇ܡܐ ܨܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̇ܐ ܀ ܀ ܀ 10 15ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܡܣܬܢܩܝܢ ܥܠ ܙܒܢܐ ⁵⁹ܘܥܠ ܕܘܟܬܐ ܕܒܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܬ̣ܐ ܥܒ̇ܕܐ ܠܬܘܩܢܐ . ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܛܥܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ . ܘܗܘܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܘܟܬܐ ܐܘ ܙܒܢܐ . ܕܒܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܝܠܦܘܗ̇ . ܘܠܫܪܪܐ ܦܫܝܛܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܒܟܝܢܗ· ܡܢX ⁶ܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܣܪܝܩܬܐ· ܡܢ ܚܟܡܬܐ 20ܕܝܘܢܝܐ̈ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܪܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܫܪܪܢ . ܕܠܘ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ⁶⁵ܣܝܡܢ ⁶⁶ܥܠܘܗܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܬܐܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܪܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ . ܕܠܘ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ⁶⁵ܣܝܡܢ ⁶⁶ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܘܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܪܫܝܡܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܗ̇ܢ ܒܕܘܟ 10 ܕܘܟ ܡܬܐܡܪܢ . ܠܣܘܢܩܢܐ ܗܠܝܢ ܢܣܝܡܝܗ̇ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬܐ̈ . ⁶⁷ܡܠܐ̈ ܓܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܦܠܓܝ̈ ܩܠܐ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܟܚܬܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܢܐ ܘܐܢܬ ܡܢ ܛܝ̣ܢܐ ܐ̇ܬܓܒܠܬ . ܘܗ̣ܢܘܢ| ⁷¹
Basil:SyrDeSpirSanc ⁷³ܗ̣ܘܘ 5ܝܗܘܒܐ̈ ܠܒܪܐ· ܘܫܡܗܘܗܝ ܒܫܡ ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܀ 12ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܝܘܢܝܐ̈· ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢܢ . ܕܐܢܫܐ . 7 20ܐܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܪܝܫܐ ܕܘܟܬܐ ܘܙܒܢܐ |ܝ56 ܡܢ ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܕܟܠ ܡܢܗ ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ . ܠܐ X X7ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܦ | ܗܠܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܢܟܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܘܡܬܚܡܐ . ⁸⁰ܡܠܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ⁷⁹ܠܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܠܐ ܢܫܠܡܢ ܥܠܝܗܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ 10 ܕܢܥܒܕܢ ܦܠܝܓܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ . ܕܠܝܬ ܒܪܒܘܬܗ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ̈ . ܕܒܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܥܠܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܗܟܢܐ ܣ̣ܕܪ ܐܢܝܢ ܀ ܀ ܀ 14ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ ܪܫܝܬܐ . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܡܬܚ ܐܢܘܢ . ܘܪܩ̣ܥ ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܒܗ̇ . ܘܡܢ̣ܘ ܠܡ ܥܬܕ ܘܥܒܕ