simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܘܡܢܐ . ܕܥܠ ܪܫܝ̈ ܫܡܗܐ̈ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܒܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܕܥܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܐ ܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܓܒ ܐܚܪܝܢ ܒܗܝܢ ܗ̇ܘܐ . ¹X⁶ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܠܥܠܡ̣ ܥ̇ܠܡܝܢ ܐ̇ܡܝܢ . ¹X⁵ܘܗܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܡܐܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܒܕܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܒ ܗܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܐ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ . ܥܠ ܐܦܝ̈
Basil:SyrDeSpirSanc . ܡܐܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܒܕܝܢܐ ܩܫܝܐ ܥܠܝܢ ܢܬܠܛܫܘܢ . ܘܢܘܪܐ ܗܠܝܢ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ . ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܢܐ |ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܝܬ ܒܗ ¹⁰⁷²ܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ . X89ܩ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܒܠܝܠܬܐ̈ ܕܠܝܬ ܛܟܣܐ ܠܕܘܒܪܝܗܝܢ̈ . ܘܠܐ ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ ¹¹¹⁴ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܒܥܘܠܐ ܀ ܀ ܀ 163ܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܚܘܫܒܐ̈ ܒܪܡܘܬܐ ܥܠܘ ܥܠܝܢ ܀ ܀ ܀ 164ܣܓܝ ܗܟܝܠ ܥܗܢܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ¹¹²⁵ܢܫܟܚ . ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܘܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܠܗܝܢ ܣܓܝ ܠܢ̇ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܢܬ̣ܦܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܢ X XXX . 79ܩܪܒܐ ܡܥܝܪܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܕܢܫܠܐ ܕܝܢ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܛܠܝܐ̈ ܟܐܢܐ̈ ܕܒܐܬܪܐ ܕܒܒܠ ¹¹⁴⁴ܫܩܠܘ ܢܨܚܢܐ ܒܐܠܗܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܝܫܐ̈ ¹¹⁴³ܒܩܫܝܘܬܐ ܩܐܡ . ܐܠܦܘܢ ܕܝܢ ܐܦ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܡܠܠ ܠܘܬܟ ܢܬܢܛܪܢ . ܠܐ ܗܘܐ 20ܕܣܓܝ ܪܘܪܒܢ . ܗܠܝܢ . ܘܒܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܕܟܐܢܘܬܟ . ܘܒܢܝܚܘܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ .