simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܝXX ܗܠܝܢ ܕܪܒܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܡܢ ܡܢ̣ܘ ܡܬܦܪܢܣܢ̈
SynOr ܦܣܩܢܢ ܘܬܚܡܢܢ ܚܢܢ ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܥܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܠܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܐܝܟ ܚܢܦܐ̈ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪܐ ܟܗܢܐ ܒܩܢܟܐ̈ ܫܩܠܝܢܥܡܗ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܂ XܢܘܦܣX ܙ ܐܠܗܐ ܃ ܢܬܓܡܪ ܒܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܡܛܠ
PhiloxMab:Disc ܨܪ ܘܕܡܝܗ̇ . ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܠܡ ܕܟܣܝܢ̈ ܡܢܝ ܘܕܐܪܒܥ ܠܐ ܝܕܥܬ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܕܥܒܪ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܚܫܝܒܢ̈ ܠܗ̇ . ܡܨܥܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܒܝܢܬ
Basil:SyrHex ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܐܫܝܕܝܢ XX ܗܘܘ ܥܠܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܝܘܒܠܐ ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ
ActsStAnth ܡܠ̣ܟܐ̈ ⁷⁰ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ⁷¹ܪܘܪܒܐܝܬ . ܘܗܟܢܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܕܢܗܘܐ ⁶⁹ܒܛܝܠ Xܗܘܢ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ . ܡ̇ܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܗܘܘ X
CaveTreas ¹ܬܠܬ ܣܐܝܢ̈ ²ܕܩܡܚܐ ³ܘܕܒܘܪܟܬܐ⁴ Xܕܝܗ̣ܒ ⁵ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܐܕܡ . ²ܗܝ ܬܦܘܩ ܥܡܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܬ̣ܪܐ ܗ̇ܢܐ ܩܕܝܫܐ . ( 8 )
PhiloxMab:Disc ܨܒܘܬܐ̈ ܢܡܠܠ ܥܠܝܗܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܚܠܦ . ܗܠܝܢ ܘܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܟܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܡܠܬܐ ܇ ܕܐܝܟ ܕܫܘܝܢ̈
JnEph:EccHist ܇ ܕܡܢ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܐܬܦ̣ܩܕܘ ܘܐܬ̇ܬܚܡܘ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܟ̣ܢܫܘܢ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܝܢ : ܐܘ- ܚܒܪܢ : ܥܒܕܟ ܘܠܘ ܡܢ ܡܠܬܟ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ : ܘܕܠܐ ܡܕܪܟ ܠܗ X XeXܝoX ܝXXoX o X , iiܝXXe XeXX ·ܝX
Chrys:ComJohn1 ܀ ܡܫܕܪܝܢ ܗܟܝܠ ܠܡܫܐܠܘܬܗ . ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܘܗܐ ܝܠܕܗ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܣܓܝ ܡܝܩܪܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
BarṢal:ComGosp ܚܫܐ̈ ܂ ܢ̣ܕܥܘܢ ܕܠܐ ܝ ܂ · ܝ X ܟܬܝܒ ܕܐܫܬܒ̣ܩ ܂ ܐ̣ܠܐ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܥܡܗ ܂ ܘܐܢ ܒܗܠܝܢ ܥܕܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܢܣܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܠܦ ܕܡ̣ܢ ܝ ܐܝܟܐ ܗܘܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝܬܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܣ̇ܒܝܬܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܐ̣ܡܪ
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ X⁰ܦܬܓܡܐ̈ . ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܠܝ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐܦܬܓܡܐ̈ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ
P:Neh [AB] ܗܘ ܚܛܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܘ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܬܣܒܘܢ ܡܢ ܒܢܬܗܘܢ̈ ܠܒܢܝܟܘܢ̈ : ܐܘ ܠܟܘܢ . ܘ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܡܠܐ̈ ܃ ܘܨܝܕ ܐܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܗܦܟܢ̈ ܠܗ ܃ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܟܬܝܒ ܃ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܡܬܚܦܐ ܃ ܘܠܐ 0ܡܪܓܫ ܨܝܕ ܐܝ̇ܕܐ ܐܘܪܚܐ ܡܘܒܠܢ̈ ܠܗ
JnMaron:Expos ܕܚ̇ܒܟܝܢ ܘܡܪܟܒܝܢ ²ܦܫܝܛܘܬ ܟܝ̇ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠ̣ܬܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܣ̇ܓܝ ܫܘܐܠܐ̈ ¹ܠܘܩܒܠ ܚܕܢܝ̈ ܟܝ̇ܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܟܕ ܛܒ ܝܕܥܝܢܢ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܕܡ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܗܠܝܢ ܘܦܘܠܚܢ ܚܪܫܐ̈ ܘܩ̣ܨܡܐ̈ ܘܩܡܝܥܐ̈ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ