simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܬܥܩܪܢ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܐܢܐ̈ ܡܢ ܡܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܘܪܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܗܓܡܘ ܙܘܝܬܐ̈ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ :
JnEph:EccHist ܠܡ̇ܠܟܐ ܐܬܝ̣ܕܥܝ̈ ܆ ܦܩ̣ܕ ܘܐܫܬ̇ܕܪܘ̣ ܗܠܝܢ ܆ ܣܘܓ̣ܐܗ ܕܐܬܪܐ ܕܐܪܙܢ̣ܝܐ̈ ܂ ܂ ܝ X ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܙܒܢܐ ܡܒܣܪ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܕ ܕܟܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ ܥܢܐ ܗܘܢܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܥܠ
EliaNis:Chron ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܆ ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܥܗܝܕܢ̈ ܠܢ ܆ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܠܝܢ ܂ ܫܘܝܘܬܐ ܒܬܫܬܥܣܪ ܒܐܕܪ ܐ ܬܝܗ̇ ܀ ܡܬܝܕܥܐ ܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܦܬܓܡܐ̣̈ ܕܝܘܚܢܢ ܐܢܘܢ . ܕܗ̇ܘ ܓܒ̣ܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܕܪܚ̣ܝܡ ܗܠܝܢ . ܪܘܚܐ̇ ܘܡܝܐ̣̈ ܘܕܡܐ . ܘܬܠܬܝܗܘܢ̣ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ .
BarKoni:Schol ܂ ܡܬܛܠܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܩܛܝܪ ܐܦ ܗܢܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܝ ܕܠܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘܐ ܒܐܝܠܢܐ̈ ܘܒܚܝܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ·ܝ ·
Cyr:ComLuke ܐܚܪܝܬܐ̈ ܐܦ ܗܕܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܝ ܫܟܝܪܬܐ̇̈ ܂ ܗܠܝܢ ܩܒܠܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܂ ܢܐܠܦ ܗܟܝܠ ܡܢ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ̇ ܥܡ
Chrys:ComJohn1 ܫܪܟܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ . ܒܐܝ̇ܕܐ ܥܝܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ ²ܗܘܐ ܠܡܪܚܩܘܬܗ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ . XX120 ܐܬ̇ܚܫܒ ܕܝܢ ܕܐܦ
PhiloxMab:Disc ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܠܠܬܗ̈ ܕܟܦܢܐ . ܥܡ ܗܝ ܕܐܝܬ ܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ . ܕܠܘ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܬ ܕܥܡܠܐ ܝܬܝܪܐ ܡܘܠܕ ܠܗ . ‏ ‏ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ
ComGenExod ܕܝܢ ܐܪܒܥ ܠܢܝܢܘܣ ܐܬܘܪܝܐ ܒܢܝܢ̈ . ܗܢܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ . ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܝ ܗܝ ܚܕܝܒ . ܟܠܚ ܚܛܪܐ̈ . ܪܣܢ ܪܫܥܝܢܐ .
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝX ܡܫܡܥ ܐXܢܐ ܐ̣ܬܝ̈ ܠܢ ܃ ܐܠܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܠX ܣܗܕܐ ܟXܒܐ ܂ ܂ ܠܐ ܬܨܠܐ ܕܝܢ̣ܐ ܕܡܣܟܢܐ ܂ ܂ ܠܐ ܬܓܘܪ ܂ ܂
PhiloxMab:Disc ܓܕܫ ܠܗ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܬܡܛܝ ܆ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ . ܫܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܥܛ . ܫܡܢ ܘܬܩܦ ܘܩܢܐ ܢܟܣܐ̈ . ܘܡܢܐ ܡܢ
Ps-JacSer:SyrSongAlex XX 4ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡ ⁸⁰ܗܠܝܢ ܘܥܒܪ ⁸ ܨܝܕ ܫܘܠܝX ܆ ܩܕܡ ܫܘܠܝX ܗܠܝܢ ܣܓܝܐXܢܐ̈ . ܡܪܝܪܬܐ̈ . ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܘܥܒܪܘ
SevAnt:Epist ܕܐܬXܐܡܪX ܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܛܒܬܐ . . . . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ Xܟܕ ܡܛܠ X ܗ̇ܝ ܕܡܘܬܪܐ ܡܪܚ̇ܫܒܝܢܢ . . . . . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܒܛܢܢX ܘܝܠܕܢ ܪܘܚܐ̈ ܗܘܬ ܠܘܬܢ ܡܪܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܛܠܗܕܐ ܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܢܒܝܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܒܕܡܘܬ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ · ܝܝ ܂ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܘ ܕܢܘܕܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܬܘܪܝܢ̈ ܕܒܦܕܢܐ ܕܒ̇ܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܘܫܘܚܠܦ ܝܡܐ ܘܚܘܪܟ ܟܘܟܒܐ ܘܡܡܝ̣ܬܢܗ ܕܒܪܢܫܐ . ܟܢܐ
IsaacAnt:memHom ܬܡܝܗܬܐ̈ . ‏ ‏ ܝܕܥܬܟ ܠܒܫܬ ܐܢܘܢ : ܘܢܗܪܬ̥ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܗܠܝܢ : ܕܡܠܘܐܟ ܒܗ̇ ܚܟܝܡܐ ܀ ܠܘ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ : ܣܥܪܝܢ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܝܝ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܝܬ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗܝܢ ܂ ܝܕXܝ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܡܣܒ̣ ܂
Chrys:ComJohn1 Xܕܦܫܘܪܝܢ̈ ܘܗܠܝܢ ¹³ܕܒܨ ܒܘܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܪܕܝܢ̈ X ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܢܦܫܗܘܢ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . X |ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܢ