simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܡܢ ܡܢ̣ܘ ܡܬܦܪܢܣܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ
SynOr ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܣܩܢܢ ܘܬܚܡܢܢ ܚܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܪ ܘܕܡܝܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈
Basil:SyrHex ܗܟܝܠ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
ActsStAnth ܕܝܢ ܗܘܘ X ܗܠܝܢ ܡܠ̣ܟܐ̈ ⁷⁰ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ
CaveTreas ( 8 ) ܗܠܝܢ ¹ܬܠܬ ܣܐܝܢ̈ ²ܕܩܡܚܐ
PhiloxMab:Disc ܇ ܕܐܝܟ ܕܫܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܢܡܠܠ ܥܠܝܗܝܢ
JnEph:EccHist ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܪܘܓܙܐ
PhiloxMab:TenMem iiܝXXe XeXX ·ܝX ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܝܢ :
Chrys:ComJohn1 ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܫܕܪܝܢ ܗܟܝܠ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܢܣܐ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܂ ܢ̣ܕܥܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܘܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ X⁰ܦܬܓܡܐ̈ .
P:Neh [AB] ܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܘ ܚܛܐ ܫܠܝܡܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܘܪܚܐ ܡܘܒܠܢ̈ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܃ ܘܨܝܕ
JnMaron:Expos ܒܡܫܝܚܐ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܒܟܝܢ ܘܡܪܟܒܝܢ ²ܦܫܝܛܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܛܒ