simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ : ܐܠܗܐ
SynOr ܀ 40 ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܘܢ̇ܩ̣ܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܂ ܘܚܕ
PhiloxMab:Disc ܐܣܬܡܝܬ ܇ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܢܛܝܪ ܗܘ ܥܘܗܕܢܐ
P:Ps [AB] : ܡܢ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܐܝܢ ܗܘ :
Basil:SyrHex ܕܡܬܚܙܝܢ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܪܝܢ . ܐܘܟܡܐ̈
ActsStAnth ܝܝܢܐ ܡܫܝܬܗX ܕܐܝXܝ ܗܠܝܢ ܐܘ̇ܡܢܘܬܐ ܫܟܝܝܢ ܠܗ
ComGenExod ܘܕܒܫܐ . ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܕܫܝܢ ⁴ܘܥܠ
PhiloxMab:Disc ܚܢܢ ܘܠܒܫܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ
P:TweProph [AB] : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ :
Tim1:Epist ܘܕܡܘܬܐ ܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܘ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܢ . ܗܟܢܐ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒܗܝ̇ ܕܚܫܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܘܪܚܐ ܀ ܚܘܛܪܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘܬ̇ ܕܬܬܚܪܪܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ̇ ܝ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܕܦܪܨܘܦܗܘܢ ܫܩܝܠܬ :
SynOr ܢܒܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܕܡܬ̇ܝܕܥ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܓܢܣܐ ܘܐܘܣܝܐ ܡܫܘܬܦܝܢ
JnMaron:Expos ܕܝܠܗ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ²
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܇ X