simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܥܡܪܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . . 6ܣܪܓܝܣX ܗܠܝܢ ܘܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ . ܘܪܚܠܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܕܙܢܝܢ̈ ܙܢܝܢ̈ .
MiaphysiteDocs ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܣܝܡ ܓܕܫ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܠܥܕܬܐ ܩܕܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܬܚܫܒܢ ܝ ܚܢܢ ܕܠܐܝܕܥܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܬܝܐ ܂ ܐܠܗܐ ܂ ܡܪܝX ܂ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܠܐ ܥܒܝܕܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܟܝܢܗ ܂ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܐܬܓܠܝ ܒܗܘܢ ܟܝܢܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ
JnEph:EccHist ܂ ܥܠ ܐXܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܐ̇ܡܪܐ ܇ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܦܬ̇ ܇ ܗ̇ ܠܬܫ̣ܥܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
PhiloxMab:Disc ܕܥܘܟܢܝܗܝ̈ ܀ ‏ ‏ܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܪܟܐ ܡܬܚܙܝܐ ܆ ܕܠܘ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܢܨܚܢܐ ܆ ܐܠܐ ܕܥܠܠܬܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܝܢܐ̈ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܠܡܕܪܟܘ ܚܝܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܠܡܕܥ ܗܠܝܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܓܕܫ̇ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̣̈ ܠܡܦܠ ܒܕܐܝܟ
GanBus ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܛܢܗ⁸ . X2ܕܡܫܝܝܐ X X -- ⁸ܐXX -- X3ܟܗܘܢX -- X ܗܠܝܢ ܕܢܘܣܦ ܕܪܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ⁷ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
Tim1:Epist ܕܗܢܝܐܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܐ ܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢ̈ ܬܝܪܐܝܬ ܠܚܝܝܟܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܬܪܚܩ ܃ ܢܬܩܪܒ ܕܝܢ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
ChronMin ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ
JnEph:EccHist ܕܠܩ̣ܘܒܠܐ ܠܡܬܬ̣ܣܡܘ ܒܗ ܃ ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘ̇ܠܓ ܡܫ̣ܬܟܚ ܗܠܝܢ ܝX ܪ̤ܫܐ̈ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܬ̇ܘܪܨܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܐܠܘ ܐܫܬܒ̣ܩܘ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܪܝܐ̈ ܕܗܪܟܐ ܆ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܥܕܬܐ ܥܡ ܡܩܕܘܢ ܂ ܘܐܫܬܚܩ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܢ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܆ ܥܠܘ
Chron1234 ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܪܘܫܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܐܫܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ
Ath:ExposPs ܕ ܗܘܐ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ . ܐܘ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗ ܗܠܝܢ . ܕܟܝ ܓܪ̈ ܗ̇ܠܟ ܥܠ ܝܡܐ . ܐܩܝܡ ܡܝܬܐ̈ . ܡܠܐ̈ ܕܦܘܡܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܕ ܛܒ ܣܒܝܣܢ̈ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܘܥܬܝܪ ܣܘܟܠܗܘܢ ܘܪܘܝܚܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܙܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܫܝܦܘܪܐ ܕܪܘܚܐ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆
P:TweProph [AB] ܕܢܦܩܝܢ ܠܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܡܢܝܚܝܢ ܪܘܚܝ ܒܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܗܠܝܢ : ܙܠܘ ܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ . ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܚܙܝ
Chrys:ComJohn1 Xܕܒܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ¹² ܐܚܝܪ . . ܡܐ ܕܩ̇ܪܐ ܫܪܒܐ Xܗܢܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ¹⁰ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܡܣܟܢܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐ ¹¹ܡܬܟܬܫ . ܐܘ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܓܝܪ ܡܢ ܦܚܡܐ ܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܥܠܘܘܝ . ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܡܐ ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ ܘܩܝܐ̈ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܝ ܕܚܕ ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܝ ܕܒܪܫܝܬ ܠܚܡܐ ܠܗ .
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܆ ܥܡ ܝܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܕܢܬ̣ܠܗ̇ ܠܗܘܢ ܠܓܢܘܣ̣ܝܣX ܂ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܦ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܝܬ ܕܝܕܘܪܣ ܂ X X ܘܬܐܕܘܪܣ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܠܠܫܢܐ ܗܢܐ 5ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܥܒܝܪ ܝܢ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܝ ܥܡ
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܫܒܝܚܝܢ ܘܐܪܓܝܓܝܢ̈ ܘܚܒܝܒܝܢ̈ . ܘܐܝܬ ܗܠܝܢ . ܒܟܦܢܐ ܘܒܨ ܒܨܘܡܐ ܐܡܝܢܐ . ܒܥܪܝܐ ܘܒܥܪܛܠܝܘܬܐ .