simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܡܐܢܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܠܟܢܦܐ ܗ̇ܝ ܕܣܝܡ ܒܗ̇ ܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܕܡܬܐܟܠܢ̈ ܡܢ ܟܠܢܫ ܆ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܬܩܕܫܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܟXܝܒܢ ܕܠܐ ܟܬܒܐ ܩܐܡ ·ܝ ܘܝXܫܝXܠܝܐܬ ܃ X X - Xܝܕ ܃ X ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܝܡܘ ܚܘܘܢ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܙܪܝܙܐ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܆ ܟܕ ܠܘܩܒܠ
Ath:Treatises ܕܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܫܠܡܝܢ . ܘܐܦ ܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ . ¹ X ܐܝܟܝܐ ܡܕܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܢܬܚܫܒܘܢ .
BarKoni:Schol ܐܢܝܢ̈ · ܠܓܝܘܢܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܝ ܒܠܥܡ ܩܨܘܡܐ ܂ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܚܬܝܬܘܬܗܝܢ̣ ܂ XX ܂ ܝ ܂ Xܝ ܒܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܠܝܬ ܂
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܓܠܝܢ̈ : ܢܣܒܪ ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ ܢܕܡ̇ܐ . ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ . ܘܗ̇ܝ ܝܕܝܥܬܐ ܫܒܩܗ̇ܠܢܟܬܒܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܥܠ
Babai:BookUnion ܥܠ ܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܢܣܒܬ̣ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܝX ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܚܕ ܦܪܨܘܦܐ̣ ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܂ ܘܬܪܝܢ ܩܢܘܡܐ̣̈ ܘܠܘ ܚܕ ܂
SevAnt:CathHom XܝXXXXX0 1ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ : ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܘܕܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܬܒ̣ܪܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܡ̇ܟܪܙ ܡܫܡܫܢܐ ܕܢܬܬܚܕܘܢ ܬܪܥܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܫ ܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܃ ܟܕ ܡ̇ܙܥܩܝܢ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܥܬܝܩܐ ܂ 1 ܘܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܝܣܐ ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܫܟܚܬܐ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚܢ ܂ ܣܝܟܢܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܐ ܨܐܕܝܢ ܣܝܡ ܘܡܬܝܕܥ ܂ ܘܐܦܢ ܝ ܒܡܕܡ ܩܠܝܠ ܝܗܒܝܢ