simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܢܘܡܐ̈ : ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܝܢ ܒܟܪܟܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܕܬܚܡܢܢ ܘܐܫܪܢܢ ܘܐܪܡܝܢܢ ܐܝܕܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܀ 40 ܗܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܕܠܬܚܬ ܂ ܘܚܕ ܟܢ̣ܫܐ ܢܚ̇ܘܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܢܗ̣ܦܘܟ ܢܚ̇ܕܬ ܟܠܡܕܡ ܒܗ̣ ܂ ܘܢ̇ܩ̣ܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠ
PhiloxMab:Disc ܢܛܝܪ ܗܘ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܝܢܐ ܆ ܘܐܦ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܩܒܠܘ ܗܠܝܢ ܓܕܫ ܠܗܘܢ ܆ ܚܙܬܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܐܣܬܡܝܬ ܇ ܘܠܘܬ
P:Ps [AB] ܟܐܝܢ ܗܘ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ . ܡܚܘܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܙܟܝܐ ܠܐ ܢܣܒ : ܡܢ ܕܥܒܕ
Basil:SyrHex ܕܒܪܝܢ . ܐܘܟܡܐ̈ ܘܩܪܝܪܐ ܘܝܩܝܪܐ ܘܥܒܝܛܐ . ܘܟܠ ܛܥܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܢܣܝܘܢܐ . ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܬܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ X ܡܢ
ActsStAnth ܐܘ̇ܡܢܘܬܐ ܫܟܝܝܢ ܠܗ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܪܐܝܦܢ ܡܝܝܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܠܡܫܝܬܗ ܒܝܠܙXܒܐ ܗܟܠ ܝܝX ܟܠܒܐ ܝܝܢܐ ܡܫܝܬܗX ܕܐܝXܝ
ComGenExod ܬܪܝܢ ܐܕܫܝܢ ⁴ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗ̇ ܡܘܕܥ ܗܠܝܢ ܡܬܡܠܠܢ̈ . [8]ܗ̇ܝ ܕܐܪܥܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ . ܒܝܕ
PhiloxMab:Disc ܐܝܬܝܗܘܢ . ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܠܚܝܢ ܚܢܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܀ ‏ ‏ܐܣܟܡܐ̈ ܓܝܪ ܕܒܗܘܢ ܫܠܚܝܢ ܚܢܢ ܘܠܒܫܝܢ ܚܢܢ
P:TweProph [AB] ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܠܥܬ ܒܝܬ ܗܠܝܢ : ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܐܛܢܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ . ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܘܐ ܥܡ ܐܕܡ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܨܠܡܐ ܝX ܘܕܡܘܬܐ ܐܠܗܐ ܂
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡܪܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܬ̈ ܓ̣ܠܝܢ ܠܟܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܨ ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܡܪ . ܢܣܪܚ ܚܕܐ ܐܘ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
BarṢal:ComGosp ܠܐܘܪܚܐ ܀ ܚܘܛܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܣܘܡܟܐ ܂ ܛܠܪܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܚܫܚܢ̈
BarṢal:ComGosp ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ̇ ܝ ܕܝ̣ܢܐ ܂ ܘܠܐ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܥ̇ܝܐ ܗܘܬ̇ ܕܬܬܚܪܪܝ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܦܪܨܘܦܗܘܢ ܫܩܝܠܬ : ܒܐ ܕܗܠܝܢ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܬܗܓܐ ܐܢܬ : ܗܠܝܢ ܘܐܦܐܢܬ ܐܣܗܕܬ : ܘܟܠܗܘܢ ܥ . ܝܟ ܡܦܣܝܢ : ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ
SynOr ܘܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ . ܕܡܛܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܥܡ ܢܒܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܒܓܢܣܐ ܘܐܘܣܝܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܠܗ ܂ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܗܠܩܢܐ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐ̈ ܦ̇ܪܫ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬ̇ܝܕܥ ܇ ܡܢ
JnMaron:Expos ܕܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ² X X9ܩܣܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣ ) ܩܘܦܐ ( ܕܪܘܡܝ ³ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܟܚܕܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ . [49] X 27ܬܘܒ ¹ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ X ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܠܓܐ̈ ܇ X ܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܬܚܘܐ . [X]ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܗܠܝܢ ܘܡܬܦܠܓ ܗ̣ܘ ܨܘܡܐ . [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܘܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ