simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ
P:Luke [AB] ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܬܒܥܬܐ ܆ ܕܢܫܠܡ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܠܬ ܐܠܦ
SynOr ܀ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܘܗܘ
P:Tob [AB] ܕܗܐ ܪܚܡܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܝܚܝܕܝܝܢ̈ :
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܫܒܢ ܚܢܢ ܆
P:Rev [AB] ܕܠܐ ܐܬܩܛܠܘ ܒܡܚܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܠܐ ܬܒܘ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܢܒ̇ܪܐ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
SynOr ܥܠܠܬܐ̈ ܘܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܗܘ̇ܐ ܚܘܣܪܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈