simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ ܬܝܟܐ̈ ܐܦ ܓܢܣܪܐ̈ ³ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܩܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܐܣܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܢܦܩܢ̈ ܗܘܝ̈ X ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇
P:Luke [AB] ܕܬܒܥܬܐ ܆ ܕܢܫܠܡ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܀ ܘܝ ܕܝܢ ܁ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܢܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܢܥܪܩܘܢ . ܘܕܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܗ̇ . ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܬܠܬ ܐܠܦ ܡܪܢ ܇ ܕܢܣܥܪܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܐܢܐ̈ ܇ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܥܩܒܐ ܗܘ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܝܠܗ .
SynOr ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܘܗܘ ܩܘܪܠܘܣ ܡܕܠܚܢܐ ܕܥܡܪܬܐ ܐܡܪ ܘܐܟܬܒ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
P:Tob [AB] ܬܪܝܢ ܝܚܝܕܝܝܢ̈ : ܘܥܠ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܫܠܡܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܣܚܦ . ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܬܩܢ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܪܚܡܬ ܥܠ
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
Elia:epLeonḤar ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܢܗܘܐ ܚܪܡ X ܛܒ ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܚܫܒܢ ܚܢܢ ܆ ܢܣܝܡ ܠܗ ܣܡܐ ܣܩܘܒܠܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܥܠ ܓܒܗ ܕܟܐܒܐ ܗܠܝܢ ܕܢܕܥ ܟܘܪܗܢܗ . ܘܢܗܘܐ ܐܣܝܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܐܒܐ̈
P:Rev [AB] ܆ ܘܠܐ ܬܒܘ ܡܢ ܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ : ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܕܝܘܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܐܬܩܛܠܘ ܒܡܚܘܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ܝ̈ ܢܒ̇ܪܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܪܘܚܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܐܦ ܒܗ ܒܗܢܐ ܛܘܒܢܐ . ܕܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܕܡ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܗܘ̇ܐ ܚܘܣܪܢܐ ܀ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ : ܘܓܕܫܢ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܘܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܒܬܝܗܘܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐ̇ܘ̇ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܚܕܐ ܡܢ X XX56ܡܘܫܚܬܐ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ |ܕܚܛܝܬܐ ܡܫܡܗ ܇ ܡܢܪܬܐ ܗܠܝܢ ܘܦܣܩܝܬܐ̣̈ ⁷ܥܡ ܣܐܬܐ ܘܡܘܕܝܐ ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ