simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ ܥܡܟ ܨܒܘܬܐ . ܕܬܬܡܗ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܙܠܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܬܚܪ ܒܩܝܛܘܢܐ : ܪܒܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܐܚܝܘܕ ܥܡܘܢܝܐ ܩܪܘ . ܕܢܚܙܐ ܘܢܕܥ ܠܗܘ ܕܐܣܝ ܠܕܒܝܬ ܗܠܝܢ : ܬܫܛܚܘܢ ܬܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ . ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܬܥܒܕܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܫܡܥܟܝ ܘܢܕܚܠܘܢ . ܡܟܝܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ . ܘܥܒܕܬܝ ܛܒܬܐ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܨܛܒܝ ܗܠܝܢ : ܘܫܘܒܗܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܥܡܢ . ܕܥܒܕܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܦܟܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܦܠܘ ܠܒܝܬ ܗܠܝܢ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܩܘܝܬ ܥܡܗܘܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈