simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܕܘܗܢܐ : ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܠܝ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܠܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ :
P:TweProph [AB] ܡܪܝ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ̈ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܐܘܪܓܐ̈ . ܘܥܢܝܬ ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܐܟܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ : ܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:TweProph [AB] ܐܢܝܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ̈ ܫܡܝܐ : ܕܩܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܒܝ : ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܪܝ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܝ :
P:TweProph [AB] ܕܢܦܩܝܢ ܠܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܡܢܝܚܝܢ ܪܘܚܝ ܒܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܗܠܝܢ : ܙܠܘ ܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ . ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܚܙܝ
P:TweProph [AB] ܐܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܟܪܙ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ .
P:TweProph [AB] ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܫܬܐܣܬܐ ܗܠܝܢ : ܢܬܚܝܠܢ̈ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܟܠ ܕܫܡܥܘ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܦܬܓܡܐ̈
P:TweProph [AB] ܟܠܗܝܢ . ܐܝܟ ܕܗܘܝܬܘܢ ܠܠܘܛܬܐ ܒܥܡܡܐ̈ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܠܝܢ : ܘܫܡܝܐ ܢܬܠܘܢ ܛܠܗܘܢ : ܘܐܘܪܬ ܠܫܪܟܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ
P:TweProph [AB] : ܕܐܛܐܒ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܗܦܟܬ . ܗܟܢܐ ܐܬܦܢܝܬ ܘܐܬܚܫܒܬ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܥܒܕܘ : ܡܠܠܘ ܩܘܫܬܐ ܐܢܫ ܥܡ ܚܒܪܗ : ܘܩܘܫܬܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܐܛܐܒ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ .
P:TweProph [AB] ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܠܥܬ ܒܝܬ ܗܠܝܢ : ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܐܛܢܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ . ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ
P:TweProph [AB] ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܠܥܬ ܒܝܬ ܪܚܡܝ̈ . ܣܝܦܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠ ܪܥܝܐ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܢܐܡܪ
P:TweProph [AB] : ܐܝܟ ܡܚܘܬܐ ܗܕܐ . ܘܢܗܘܐ ܟܠ ܕܡܫܬܚܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܕܓܡܠܐ ܘܕܚܡܪܐ : ܘܕܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܕܬܗܘܐ ܒܡܫܪܝܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܡܠܠܘ ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܓܒܪ ܥܡ ܚܒܪܗ : ܘܨܬ ܡܪܝܐ ܘܫܡܥ : ܗܠܝܢ : ܘܡܬܒܢܝܢ ܥܒܕܝ̈ ܚܛܝܬܐ : ܘܡܢܣܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܦܨܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܣܒܐ̈ ܕܥܡܝ ܕܝܬܒܝܢ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܒܥ ܐܢܬ ܬܒܥ . ܘܐܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܢܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܒܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܗ : ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܩܕܡܝܟ : ܐܝܟ ܪܚܝܠ ܘܐܝܟ ܠܝܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܒܝܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܗܠܝܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܕܝܢܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܟܠܐ . ܗܢܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܣܗܕܝܢܢ ܥܠܝܗ̇ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܗܝܡܢܬ ܐܢܘܢ ܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܝܡܐ ܕܕܡܝܟ ܗܘܐ ܥܡܟܝ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܕܬܘܕܐ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܟܕ ܠܐ ܥܒܕܬ ܡܕܡ ܕܗܠܝܢ ܐܣܗܕܘ ܥܠܝ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܥܕܠܐ ܢܗܘܝܢ̈ . ܗܘ ܢܚܙܐ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܥܫܩܘܢܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܕ ܐܬܬܢܝܚܬ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ : ܐܬܕܟܪܗ̇ ܠܘܫܬܝ ܗܠܝܢ ܟܠ ܓܒܪ ܫܠܝܛ ܒܒܝܬܗ : ܘܡܡܠܠ ܐܝܟ ܠܫܢ ܥܡܗ . ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈