simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ : ܘܐܪܝܡ ܗܠܝܢ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܒܣܦܪ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ . ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܛܒܐ . ܘܡܫܕܪܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ . ܘܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܙܒܢܗܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ . ܗܠܝܢ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܬܠܘܐ ܠܗܘܢ : ܕܠܐ ܢܒܛܠ : ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܬܕܟܪܝܢ ܘܡܬܥܒܕܝܢ ܒܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܩܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܙܒܢܗܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ . ܘܝܘܡܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܢܥܒܪܘܢ ܡܢ ܓܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܕܘܟܪܢܗܘܢ ܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܩܘܪܝܐ̈ . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܙܒܢܗܘܢ : ܐܝܟ ܕܐܫܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܪܕܟܝ ܝܗܘܕܝܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܘܕܫܠܡܐ . ܕܢܫܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . ܘܐܪܡܝ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܗܠܝܢ : ܘܨܘܡܗܘܢ . ܘܨܠܘܬܗܘܢ . ܘܡܐܡܪܗ̇ ܕܐܣܬܝܪ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܡܪܟ . ܗܠܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܢܦܩ ܐܠܦܪܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܗ . ܘܩܪܐ ܠܡܪܘܬܐ̈ ܘܠܪܒܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܟ . ܐܠܐ ܡܫܡܠܝܘ ܬܫܡܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܠܡܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܢܚܬ ܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ ܗܘ ܘܚܝܠܗ . ܘܐܩܝܡ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܘܐܬܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ : ܘܐܡܪܘ ܠܐܠܦܪܢܐ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܪܛܢܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܩܝܡܝܢ . ܚܕܪ ܡܫܟܢܐ̈ . ܘܐܡܪܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܝ ܐܚܝܘܕ ܡܢ ܕܠܡܡܠܠܘ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܒܝܘܡܐ ܕܥܘܠܟ ܠܐ ܬܬܚܙܐ ܠܝ ܡܢ ܝܘܡܢܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܝܘܕ ܐܓܝܪܐ ܕܥܡܘܢ : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ . ܘܗܘܬ ܒܟܬܐ ܪܒܬܐ ܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܓܥܘ ܗܠܝܢ . ܕܗܘ ܡܬܬܒܥ ܡܢܢ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ : ܠܡܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܕܒܪܗ ܠܥܡܐ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ : ܘܠܫܘܪܐ̈ ܘܠܡܓܕܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ . ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܘ ܬܪܥܝܬܗ ܬܕܥܘܢ : ܘܡܚܫܒܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ . ܕܡܢܣܐ ܠܢ ܐܝܟ ܕܠܐܒܗܝܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܘܩܘܕܫܐ ܘܗܝܟܠܐ ܘܡܕܒܚܐ : ܒܢ ܗܘ ܩܝܡܝܢ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܩܡܬ ܡܢ ܕܪܡܝܐ ܗܘܬ . ܘܩܪܬ ܠܛܠܝܬܗ̇ : ܘܢܚܬܬ ܠܒܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܠܡܓܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܫܠܡܬ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܫܐ̈ . ܠܐ ܘܠܐ ܕܢܫܬܚܪ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ . ܕܠܐ ܟܕ ܢܫܬܚܪܘܢ : ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܡܪܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ . ܡܢ ܢܒܣܐ ܒܥܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܡܟܝܠ ܐܡܪܝ ܠܝ . ܠܡܢܐ ܥܪܩܬܝ ܡܢܗܘܢ ܘܐܬܝܬܝ ܠܘܬܢ . ܗܠܝܢ : ܠܐ ܡܪܝܡ ܗܘܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܝ . ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܥܒܕܘ ܠܢܦܫܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܘܒܠܘ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܘܬ ܣܒܐ̈ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ