simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܂
IsaacNin:DiscColl ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܐ̈ : ܫܘܚܠܦܐ
P:ApocBar [AB] ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܕܢܚ
SynWestSyr ܕܬܡܢܝܐ ܩܐܛܐܒܠܝܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ ܬܚܝܬ ܐܢܐܙܪܒܐ
Eph:memHom . ܕܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ ܐܢܬ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܬܣܝܡ ܃ ܘܐܝܟܢܐ
JnRufus:Pleroph ܠܗ ܒܟܠܙܒܢ ܕܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܘܕܚ̇ܐܫ ·X
JacSer:memWomJesusMet : ܘܠܘ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܐܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܓܠܝܢ̈
AntiTriThWrit ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ
P:ApocBar [AB] ܆ ܘܟܬܒܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܓܪܢ̈ ܆
JnEph:EccHist ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܫܩ̣ܠ̇ܘ ܡ̇ܚܫܒܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܐ·ܟܢܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ ܂ ܗܪܟܐ
PhiloxMab:Disc ܪܒܘܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐܢܫ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬ̇ܝܢ ܐܚܪܢܝܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ
SevAnt:Epist ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬXܐܡܪX ܕܠܐ ܙܕܩ̇
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ]ܠܥܠ ܒܚܬܝܬܘ[ܬܐ
Ps-Ath:Virg ܕܥܠܡܐ . 2ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐ̇ܫܬܘܕܝܬܝ
MartStPhokSinop ܫܘܠܛܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ | ܠܐ
Sahd:memSolitar ܀ [X7]ܒܗܠܝܢ ¹⁴ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܒܩܐ ܗܘܢܐ
MiaphysiteDocs ܠܐܢܫ ܪܗܛܗ ܘܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܕܠܐܬܪܐ ܕܐܪܒܝܐ