simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܠܡܕܥ ܡܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܬܢܝܐ̈
P:Gen [AB] ܕܥܒܪ ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܝܘܡܐ
P:PsSol [AB] ܒܝܢܬܗܘܢ ܩܝܡܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܒܝܬ
P:Deut [AB] ܡܢ ܩܘܪܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܠܚܘܕ
P:Luke [AB] ܝܕܥ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ . ܒܪܡ
P:TweProph [AB] ܘܠܐ ܬܕܡܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ
P:TweProph [AB] ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܗܐ
P:John [AB] ܢܙܒܢ ܠܚܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܗܠܝܢ . ܗܕܐ
P:Acts [AB] ܘܬܡܢ ܬܬܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ
P:Jer [AB] ܕܐܡܪܘ ܠܗ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܘ
P:Acts [AB] ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܘܐ
P:2Macc [AB] ܠܡܢܠܐܘܣ ܕܢܘܕܥܟܘܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܘܝܬܘܢ
P:John [AB] ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܝܡܢܘ
P:Jer [AB] : ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ
P:Jer [AB] ܘܥܡܟ ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ
P:4Macc [AB] ܗܘܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܠܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܫܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܙܠܘ
P:Dan [AB] ܡܪܝ ܡܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Gen [AB] : ܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ