simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܂ ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܐ ܬ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܣܟܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܙܢܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܟܡܐ ܚܝܐ ܙܢܘܢ ܀ 5 ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ ܢܫܪ̣ܪ ܐܢܘܢ ܆ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ Xܕܝܦܐ ܘܡܛܪܦܐ̈ ܕܥܡܢ . ܨܒ̇ . ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܟ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܂ ܢ̇ܨܝܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܝ- ܂ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܐ ܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܚܬܝܬܘܬ ܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܠܝܢ ܡܝܒܠܝ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܘXܘܕܥ ܠܥܠܝ ܢܝܫܐ ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܀ XXXܙ XܘX ܂ ܘ X ܫܢX ܬܡܢܡܐܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܥܠ ܚܙܬ ܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ
JnEph:EccHist ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ ܣܥ̣ܪܘ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܘܚ̣ܛܦܘ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫ̣ܬܕܪܘ ܣܩܪ̈ ܒܘܢܐ ܠܟܠ ܦ̣ܢܝܢ̈ ܆ ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂
SevAnt:CathHom ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܇ X ܒܙܘܥܐ ܡ̇ܛܫܝܐ ܕܠܒܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܪܬ̇ܝܬܝܢ ܆ ܘܡ̇ܙܥܩ ܐܢܐ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢ̣ܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܢܨ ܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐ̇ ܡܪ . ⁵ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ
JacSer:Epist ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܘXܝܘܣ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܬ̇ܚܐ ܥܡ ܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ ܆ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐ̇ ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃ ܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܝܝ ܐܬܦܫܟܬ ܘܕܘܕܬ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܝ̈ ܃ ܗ ܂ ܡܛܠܗܢܐ ܐܣܪܬܗ̇ ܠܡܠܬܟ ܂ ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܬ ܐܦ ܘܠܟܐ ܃ ܐ̇ܡܪ ܡXܫܩܢܐ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܣܦ̇X ܗܘ̣ܐ ܠܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇ ܐܫܬܘ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ ܓܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܪܦܘ ܗܠܝܢ ܬܡ̣ܙܓܝܘܗܝ ܠܫ̣ܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ . ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܒܗܘܢ ܐܬܝ̇ܩܪܘ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܩ̇ܕܡܘܢ ܢܝܩܪܘܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܣ̇ܟܪ ܗܘܐ ܡܫܡܥܬܗ . ܒܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܫܡܗܐ̈
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈