simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܕXܠܝX ܀ X ܗܫܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈
P:ApocBar [AB] ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ . ܗܠܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ
P:Job [AB] . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܟ . ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܡܥܘܠ ܕܝܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܢܐ .   ܘܥܢܐ ܒܠܕܕ ܫܘܚܝܐ : ܘܐܡܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ
Ammonas:Epist ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX ܐܣܝܪܐ . ܐܠܝܢ ܠXܠܝܢX ܕ ܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗXܘ X ܗܠܝܢ ܕ ܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܢܠ ܥܒ̣ܕ ܚܘܝܫܒX . ܝX ܥܒ . . . ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈
P:Ps [AB] ܟܐܝܢ ܗܘ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ . ܡܚܘܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܙܟܝܐ ܠܐ ܢܣܒ : ܡܢ ܕܥܒܕ
SynWestSyr ܕܡܢ ܠܬܚܬ . ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܐܬܘܥܕܘ ܘܐܬܟܢܫܘ . ܟܕ ܦܣܩܝܢ ܘܡܬܚܡܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ .
IsaacAnt:memHom : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ : ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ
ActsStAnth ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܇ ܕܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X
SevAnt:CathHom ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ : ܐܠܐ ܒܕܪܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܐܦ ܩܝܢܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܙ̇ܡܪ ܇ ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈
IšoMerv:ComPs ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܝܬܝܪ ܡܚܬܝܢ ܘܡܫܪܓܠܝܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ X ܢܬܘܦ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܨܝܕ ܪܚܡܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܨܒܐ ܕܢܦܪܣܝܗ̇ . ܘܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܢܫܪܝܗ̇ . ܟܕ
Elia:epLeonḤar ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ X ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܪܦܐܝܘܬ ܡܠܝܠܐܝܬ ܠܗܝܩܐ ܠܗ ܚܟܡܬܟ ܆ ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ
JacSer:memEstabCreat ܕܚܛܦܘ ܫܡ ܐܠܗܐ̈ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ 160 ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܪܐ ܘܠܗ ܡܬܬܚܝܒܢ̈ ܟܠ ܣܓܕܬܐ̈ ܘܕܢܬܦܪܣܘܢ
P:Rev [AB] . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ
JacSer:memLord'sPrayer ܕܐܠܨܢ̈ ܣܡ ܒܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܓܝܪ ܦܩܕ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܡܨܠܝܘ ܡܐ ܕܡܨܠܝܢ ܕܠܐ ܢܬܡܠܠܢ̈ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܒܨܠܘܬܐ̈
JacSer:mem6DaysDay2 ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܥܒܘܕܐ ܢܫܬܡܗ ܗܘܐ 545 ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܫܩܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ
JnDara:OnOfferings ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܟܕ ܡܬܒܕܩ ܠܗܘܢ ܕܠܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܡܬܝ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
P:Deut [AB] ܕܪܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ : ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܕܝܡܝܬ ܠܡܬܠ ܠܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܠܝܟܘܢ̈ : ܘܪܓܙ ܘܝܡܐ ܘܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ̈
Eph:madChurch ܕܢܐܡܪ ] ܠܐ ¹[ܝܗܒ ܠܢ XX 7ܫܘܐܠܐ̈ ܓܝܪ ܘܕܪܫܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܢܒܥܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܠܐ ܝܗܒܗ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܠܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ
P:Gal-Eph [AB] ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܗܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܐ ܚܙܝܬ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ .