simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] : ܘܬܕܡܟ ܥܠ ܤܛܪܟ ܕܝܡܝܢܐ : ܘܬܫܩܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܬܫܩܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܬܫܡܠܐ
P:2Chr [AB] : ܦܪܝܣܢ̈ ܐܡܐ̈ ܥܣܪܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܗܠܝܢ : ܘܕܒܝܩܐ ܠܟܢܦܗ ܕܟܪܘܒܐ ܐܚܪܢܐ . ܟܢܦܝܗܘܢ̈ ܕܟܪܘܒܐ̈
Eph:madVirg ]ܡܠܦܝܢ ¹[ܒܪܙܝܗܘܢ̈ X ]ܕܦܬܚܝܢ ¹[ܒܚܫܝܗܘܢ̈ ]ܓܙܐ ܗܠܝܢ ܥܡܗ̇ ]ܙܥ̇ܪ ܡܘܪܒ ܠܗ̇ ¹[ܕܢܝܩܪܗ̇ ܣ̇ܓܝ 20ܗܐ ܟܠܗܘܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt X ܆ ⁴ ܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܗܐ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ X0 ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ ܚܟܝܡܐ . XX X2ܘܓܒܪܐ ܗܢܐ ܘܐܦ] ⁴⁴ܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܝܢ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
BarEbr:CandSanc Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ . ܠܘ ܠܐ ܦܐܐ ܐܦܠܐ ¹⁵ܫܓܪ ܩܘܛܪܓܗ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘ ܕܒܝܫܬܗ̇ ܥ̇ܠܒܐ ܠܛܒܬܗ̇ . ܘܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ
Tim1:Epist |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܪ . ܘܟܘܪܣܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ ܗ̇ܘ ܕܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ
CaveTreas ¹⁸ܟܠܗܘܢ X ܒܗ⁹ ܒܝܘܡܐ ²⁰ܩܕܡܝܐ ܐܬܒ̇ܪܝܘ ܀ ²¹ X ( 4 ) ܘܒܗ ܗܠܝܢ ܕܣܘ̇XܝܝX XX X ܩXܢXܝܐ ܘܠܠܝܐ . ¹⁶ܘܪܘܚܐ̈ ¹⁷ܘܡܫܒܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܘXܝܘܣ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܬ̇ܚܐ ܥܡ ܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܪ]ܘܒXܝܠ ܂ ܘ ܂ ܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܂ ܂ ܚ]ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
Sahd:BookPerf ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܦܐܝܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܐܘ ܪܚ ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . Xܢ X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܀ XXXܙ XܘX ܂ ܘ X ܫܢX ܬܡܢܡܐܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܥܠ ܚܙܬ ܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ
memSoul&Body ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ ܡܨܐ ܩܪܒ ܩܢܛܗ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܙܕܝܩܐ̈ . ܩܢܛܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܐܦܠܐ ܡܛܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܠܘ ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ
ApocPs-Meth ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ ⁴ܒܢܝ̈ ܥܘܠܐ Xܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ¹ܒܬܠܬܡܐܐ ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ
JacSer:memJephDaught ܐܙܕܪܒܬ ܠܝ ܘܐܝܟܢ ܬܗܘܐ ܐܢܐ ܫܘܘܕܝܝ ܠܐ ܛܠܡ ܐܢܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܗܘܐ ܩܝܡܐ ܫܪܝܪ ܡܪܝܐ ܥܙܝܙ ܘܐܢܬܝ ܚܒܝܒܝ ܐܢܬܝ ܘܒܝܢܬ
Elia:epLeonḤar ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ X ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܪܦܐܝܘܬ ܡܠܝܠܐܝܬ ܠܗܝܩܐ ܠܗ ܚܟܡܬܟ ܆ ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ