simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܟܐܝܢ ܗܘ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ . ܡܚܘܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܙܟܝܐ ܠܐ ܢܣܒ : ܡܢ ܕܥܒܕ
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
Ath:Treatises ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܗܠܝܢ ܠܓܘܕܦܗܘܢ ܒܝܒܐ . ܟܘܠܗ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈
SilwQard:ScholUrmApp ܕܚܙܝܢܢ ܒܟܠܡܐ ܕܣܓܝܐܢ̈ ܘܡܫܚܠܦܢ̈ : ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܘܚܫܘܟܘܬܐܐܠܐ ܓܡܝܪܐ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ . ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ
Shub:BookGifts ܙܪ . ܩ ܠܟ ܠܡܙܚܩ ܡܢܟ . ܩܢܝܢܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܘܡܣܓܦܢܐ̈ ܕܠܓܘ ܗܠܝܢ ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܕܠܐ ܚܢܐ ܥܡܟ ܠܡܚܐ ܒܢܝܫܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܘܒܬܪ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
PhiloxMab:epPatricius ܝX . - ²⁷ܒܝܕ XXX -- ² . ⁶ܢ . -- ²⁵ XXXX1ܬܬܦܢܐX . -- ܗܠܝܢ . --²⁰ܡܬܬܒܥ ܐܢܐXX . XXXXX . -- ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ
SynOr ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܘܬܚܡܘ ܆ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܗܘܢ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܠܡܘ . ܘܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ : ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܕܝܥܐX ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ XX XXX ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܡܢ
Ath:Inc ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܐܬܢܣܒܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܢ ܟܬܒܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܆ ܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܩܐܝܢ ܗܠܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܒܬܐ̈ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ . ܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܓܝܬܐ̈
P:Gen [AB] ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ : ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ .
JacSer:memJudgSolom ܗܝ ܗܝ ܕܪܘܬ ܗܝ ܕܛܥܝܢܐ ܥܘܠܐ ܚܢܝܩܐ 255 ܒܪܘܝܘܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܘܠܐ ܚܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܢܦܝ̈ ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܡܠܐ̈ ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܘܠܩܕܝܫܐ ܩܠܣ ܘܝܩܪ X XXX . ¹ܬܡܝܗ ܗܘ ܗܠܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܡܕܝܕ X 405ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܥ ܡܢ ܩܫܝܫܐ
HistChurchEast ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ ܠܬܟܬܘܫܐ-X ܆ ܒܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܬܪܣܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܗ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܘܩܒܠX ܕܝܘܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈
ActsMiaphysites ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ 1ܒܗ ܂ ܘܢܚ̣ܬ̇ ܠܐܘܬܗ̣ ܘܡ̣ܢܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܗܘܐ ܥܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ
P:Acts [AB] ܐܡܪ ܆ ܟܕ ܚܙܝܢ ܠܗ ܂ ܐܣܬܠܩ . ܘܥܢܢܐ ܩܒܠܬܗ ܂ ܘܐܬܟܣܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕ . ܘܐܦ ܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ . ܘܥܕܡܐ ܠܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܟܕ
Eph:madFaith ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ 65ܦܩܕܝܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡܬܦܩܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܐܝܟ ܕܪܓܝܗܘܢ̈