simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBuildTowBab ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܢܦܪܘܣ ܐܢܝܢ ܘܓܢܝܙܬܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ 15 295
Ps-Ath:Virg ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ ܕܠܐ ܡܚܒܐ ܐܢܬܝ : ܘܫܕܝܬܝ ܗܠܝܢ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ . ܘܪܓܬܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܘܪܡܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ
JacSer:memElishCapSam ܟܠܗܝܢ ܝܗܒܬ ܐܢܝܢ ܠܢ ܐܝܟ ܕܨܒܝܢ ܚܢܢ ܠܐ ܡܪܝ ܬܗܡܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܥܬܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܚ ܬܪܥܐ ܕܐܕܢܢ ܠܣܪܝܩܬܐ̈ 35
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܡܠܐ̈ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܠܕܩܪܐ ܒܗ ܘܡܚܦܛ ܠܗ ܕܢܩܢܐ ܚܘܒܐ ܘܟܢ ܦܓܥ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܬܪ ܒܝ ܕܡܠܐ̈ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܘܫܛ ܐܢܐ ܠܗ ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ̈ 35
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
IsaacNin:SpiritWorks ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ ܥܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܪܝܫܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܥܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܓܢ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܘܐܦܪܩܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܘܡܛܠ ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ 5
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܚܓܝܢܐܝܬ ܡܫܬܘܕܝܐ ܗܠܝܢ : Xܡܨܝܐ ܕܬܥ̇ܠܐ ܐܢܘܢ ܠܪܘܡܐ . ܠܩܘܠ̇ܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ :
LiberGrad ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܢܩܦ ܠܪܘܚܐ ܘܢܫܠܡ ܠܗ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܀ ( 3 ) ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ :
ActsStAnth ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܇ ܕܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܠܝܢ ܡܝܒܠܝ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܘXܘܕܥ ܠܥܠܝ ܢܝܫܐ ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ ܕܝܢ X ܠܘܬܗ̇ ܕܐܦܘܕܘܣ ܐ̇ܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܗܝ ܗܠܝܢ ⁶¹ܘܥܠܬܐ̈ ⁶²ܐܝܠܝܢ ܕܥܒ̇ܕܢ̈ X ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܆ ܐܠܗܐ ܦܓܪܐ ܒ ܘܒܪܢܫܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܐ ܒܗܘܝܗ ܕܡܢܢ . ܘܩܪܒܢ . ܓܠܝܘܬܗ ܠܟܣܝܘܬܗ ܀ X3ܡܛܠ
Sahd:BookPerf ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܣܠܝܐ̈ ܕܒܢܝܐܝܣܪܐܝܠ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܗܐ ܐܢ ܬܫܦܪ ܩ̇ܒܠܬ . ܕܐܝܟ XX
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܝܠܦܬ ܐܦ ܐܠܦܬ ܒܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܠܦ ܗܘܝܬ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܬܚܬ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܐ ܐܝܚܝܕܐ ܐܘܠܕ ܠܐܝܚܝܕܐ XX
JnMaron:Expos ܣܘܢܢ . Xܘܣ ܝܥܢܢ ܒܐܒܐܘXܒXܐܘܒXܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ . . XX ܗܠܝܢ ܒX ܬܘXܬܗ ܘܚܢܢ ܡXܢܝܐX . XܢXX ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
JacSer:memMarEph ܣܡܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܆ X |ܓܘܢܝ̈ ܨ̇ܐܝܝܢ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܦܪܝܟ̈ ²ܡܨܛ̇ܝܐܐ ³ܠܗ . X |ܒܡܝܐ̈ ܡܟܬܡܐ̈ ¹ܓܒܝܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܬ ܐܦ ܘܠܟܐ ܃ ܐ̇ܡܪ ܡXܫܩܢܐ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܣܦ̇X ܗܘ̣ܐ ܠܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂