simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܡܠܐ̈ ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܘܠܩܕܝܫܐ ܩܠܣ ܘܝܩܪ X XXX . ¹ܬܡܝܗ ܗܘ ܗܠܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܡܕܝܕ X 405ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܥ ܡܢ ܩܫܝܫܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܕXܠܝX ܀ X ܗܫܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܆ ܘܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗܕܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ ܥܡ ܡܠܐ̈ ܫܠܝܚܝܬܐ̈
Eph:madCarNis ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܡܠܠ ܐܦ ܠܟܝ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܕܛܒܝܥ ܒܕܡܘܬܗ²̈⁵ [35] ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ
ChalcedWrit . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܆ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈
MartMarPinḥ ܕܝܢܐ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ ܘܒܪܘܓܙܐ ܘܐܫܬܢܝ ܩܫܝܐܝܬ ܘܦܩܕ ܗܠܝܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ
Sahd:memSolitar ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܐ X ܚܠܫܐ ܒܡܠܬܐ-- ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܕܥܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܢ̇ܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ
P:Job [AB] . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܟ . ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܡܥܘܠ ܕܝܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܢܐ .   ܘܥܢܐ ܒܠܕܕ ܫܘܚܝܐ : ܘܐܡܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
Eph:madLuqHeres ܠܩܘܛܪܓܐ ܣܦܩܢ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܚܘܝܢ ܕܚܐܪܘܬܢ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫ̇ܗܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܝܠ̣ܘܕܐ̈ ܘܬܟܣ ܐܦ ܡܕܥܐ ܠܚܐܦܗܘܢ ⁰ܝ
DidascApost ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ ܕܢܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܚܕܕܐ . ܐܢܗ̣ܘ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܫܐ ܟܐܢܐܝܬ ⁶⁶ܕܗ̇ܘ 5ܕܡܫܬܟܚ . ܡܚܝܒܐ . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ
PhiloxMab:epPatricius ܝX . - ²⁷ܒܝܕ XXX -- ² . ⁶ܢ . -- ²⁵ XXXX1ܬܬܦܢܐX . -- ܗܠܝܢ . --²⁰ܡܬܬܒܥ ܐܢܐXX . XXXXX . -- ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ