simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gal-Eph [AB] ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܗܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܐ ܚܙܝܬ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ . ܠܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܠܐ ܫܦܝܪ . ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܬܒܪܗܘܢ . ܘܣܘܦܐ ܕܫܢܝܗܘܢ̈ ܡܢܘ ܝܕܥ .
P:Gen [AB] ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ : ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ .
P:Num [AB] ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ : ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܫܒܛܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܗܠܝܢ . ܕܓܕ : ܐܠܝܣܦ ܒܪ ܪܥܘܐܝܠ . ܕܢܦܬܠܝ : ܐܚܝܕܥ ܒܪ ܥܝܢܢ .
Nars:SancChurch ܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܬܗܪܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ ܕܘܝܕ : ܠܥܕܬ ܩܘܕܫܐ ܡܟܝܪܬܗ ܗܠܝܢ ܫܡܟ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܕܗܐ ܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܟ ܪܥܡ ܡܢ ܥܠܝܐ̈ ܀ 63
P:Cor [AB] ܕܝܢ ܐܚܝ̈ ܆ ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܘ ܣܡܬ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܝ ܂ ܘܕܐܦܠܘ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܒܘܬܐ̈ . ܘܗܝܕܝܢ ܢܗܘܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܂ ܡܢ ܐܠܗܐ ܀
P:John [AB] ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ̈ ܂ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂ ܐܝܟܐ ܕܡܥܡܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝ ܆ ܗܘ ܕܐܢܐ ܂ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪܩܐ̈ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܀
CaveTreas ¹⁸ܟܠܗܘܢ X ܒܗ⁹ ܒܝܘܡܐ ²⁰ܩܕܡܝܐ ܐܬܒ̇ܪܝܘ ܀ ²¹ X ( 4 ) ܘܒܗ ܗܠܝܢ ܕܣܘ̇XܝܝX XX X ܩXܢXܝܐ ܘܠܠܝܐ . ¹⁶ܘܪܘܚܐ̈ ¹⁷ܘܡܫܒܐ̈ .
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܟܠܗܝܢ ܐXܡܠܠܝ̈ ܗܘܝ̈ ܡܝܗ XX ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ X⁰ܐXܡܠܠܝ̈ ܗܠܝܢ XܐܝXܝ ܡX⁸ ܕܫܡ̇ܥX ܗܟܢ ܐܝXܘܗܝ . ܕܫܡ̇ܥܬ ܗܟX ܐܝܬܘܗܝ .
GanBus ܕܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܢܦܠܝܢ ܒܦܚܡܐ ܘܠܗܠ ܣܓܝ ܠܗܠ ܪܘܫܥܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ . ܐܡܝܢX .
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠܚܘܫܒܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܚܛܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܩܫܝܢ ܒܐܕܢܝ̈ ܫܪܘܝܐ . ܘܚܙܘܢܐ̈ ܕܛܪܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ | ܐܢܫ ܡܨܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܠܝܢ ܕܙܗܝܢ̈ ܘܢܟܦܝܢ̈ . ܘܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܐ .
SevAnt:CathHom ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ . ܐܝXܝ ܕ ܝXܕ ܝܫ ܒܝܝܬ . X ܕ ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܣܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝ ܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ]ܕܐܡܪܢܢ X[ ] ܗܠܝܢ . . . ]ܘܗܢܐ ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ .
SynWestSyr ܕܡܢ ܠܬܚܬ . ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܐܬܘܥܕܘ ܘܐܬܟܢܫܘ . ܟܕ ܦܣܩܝܢ ܘܡܬܚܡܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ .
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈ X ¹ܕܒܥܠܕܪܢ . X ¹ܕܫ̇ܓܪ ܒܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܆ ¹¹ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ .
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܦܐܝܐܝܬ . ܐܦ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ .
Eph:madNativ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ ܚܢܢܐ ܕܐܬܦܪܣ ܕܢܠܒܫ ⁴⁸ܠܐܕܡ ܗܠܝܢ ܪܘܡܪܡܘܗܝ̈ ܒܪܝܟ ܕܐܩ̣ܦ ]ܫܘܒܚܗ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ