simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܐܦܬܐ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܗܠܝܢ ܕܒܨܝܪܘܬܐ ܚܠܫܬܐ . ܦܩܕܬܘܢ ܠܝ ܓܝܪX ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬ . ܗܘܢ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܆ ܡܫ̇ܘܬܦܘ ܡܫ̇ܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡX ܣܝܝXܘ̈ ܕ ܣXܘܒܝܐ̈̈ ̈ ܣܝܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ
SevAnt:madHym ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ ܓX ܪܒ ܗܘ ܛܒ ܥܘܡܩܐ ܕܪܐܙܐ ܩܕܝܫܐ . ܢܕ ܕ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ¹¹ ܢܒ ܒ ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ
SophrJer:epArcadCyp ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ . ܐ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܓ̇ܠ ¹ܐܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܆ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈
LiberGrad ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܢܩܦ ܠܪܘܚܐ ܘܢܫܠܡ ܠܗ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܀ ( 3 ) ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ :
Ps-Ath:Virg ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ ܕܠܐ ܡܚܒܐ ܐܢܬܝ : ܘܫܕܝܬܝ ܗܠܝܢ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ . ܘܪܓܬܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܘܪܡܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ
BarKoni:Schol ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈ ܂ ܣܘܒܐ̈ ܂ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܘܣܬܝܐ̈ - ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
SergStyl:epLuqJew ܠܘ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܬܬܟܬܫXܢ ܥܡܗ . ܗܘ ܐܡܪ
JnDalya:Epist ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬܝ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ
JnDara:OnOfferings ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܟܕ ܡܬܒܕܩ ܠܗܘܢ ܕܠܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܡܬܝ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ : ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܕܝܥܐX ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ XX XXX ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ¹⁹ܠܗܘܢܐ X ܡܣܓܦܢ̈ . ܗܢܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܠܝܢ ²0ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܐ̣̈ ܢܩܛܪܢ̈ ¹⁸ ܒܪܥܝܢܗ ܘܥܩܬܐ̈ ܕܡܬܓܒܠܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
Hom6thCent ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܣܪܗ . ܒܗܢܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܘܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ
Eph:ComGen&Exd ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ . ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬܐܝܣܪܝܠ . [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܇ ܣܠ̣ܩ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܘܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ
MartMarPinḥ ܕܝܢܐ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ ܘܒܪܘܓܙܐ ܘܐܫܬܢܝ ܩܫܝܐܝܬ ܘܦܩܕ ܗܠܝܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:ApocBar [AB] ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ . ܗܠܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ
Ath:ExposPs ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܐܢܫ . ܗܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ