simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܕܪܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ : ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܕܝܡܝܬ ܠܡܬܠ ܠܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܠܝܟܘܢ̈ : ܘܪܓܙ ܘܝܡܐ ܘܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ̈
sugSoul&Body ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ ܢܦܫܐ ܗܘܘ . ܕܟܕ ܪܐܓ ܗܘܝܬ ܐܠܘ ܒܥܝܬܝ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܣܟܠܘܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܦܓܪܐ ܫܠܝ ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ
P:ApocBar [AB] ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ . ܗܠܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܫ̣ܠܝܐ XX XX 2 ܘܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܒܩܠܝܬܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܪܫ̇ܘܡX XܝX X ¹⁰ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ¹¹ܥܠ ܢܝܫܐ̈
P:John [AB] ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ̈ ܂ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂ ܐܝܟܐ ܕܡܥܡܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝ ܆ ܗܘ ܕܐܢܐ ܂ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪܩܐ̈ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܀
JacSer:memHomCreat ܦܢܩܝ̣ܬ ܐ ܕܡܐܡܪܐ̈ ܡܓܒܝܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈ ܡܪ̈ ܢܝܐ : XXT1 ܗܠܝܢ 45--128ܩX XXXX . X XX3ܗܠܝܢ ܟܝXܝܢ XX ܢXܢ̇ 1ܢX ܟܗܝܢ
JacSer:memNativ ܬܗܪ ܗܘܢܐ ܡܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܟܪܝܟ ܥܙܪܘܪܐ̈ ܘܝܢܩ ܚܠܒܐ ܗܠܝܢ ܠܕܦܪܘܫܝܢ ܬܕܐ ܡܙܘܢܗ ܡܥܪܬܐ ܓܢܘܢܗ ܐܘܪܝܐ ܥܪܣܗ ܘܒܝܕ
MartMarPinḥ ܕܝܢܐ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ ܘܒܪܘܓܙܐ ܘܐܫܬܢܝ ܩܫܝܐܝܬ ܘܦܩܕ ܗܠܝܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ : ܕܐܪܚܩ ܡܢܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܓܕܘܕܝ̈ : ܡܥܨܪܬܐ ܕܫ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܝܗܘܕܐ . ܥ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ . ܘܐܬܚܫܚ ܟܐܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܐ . ܡܪܢ̈ . ܐܦܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܢܚܘܬ ܩܢܘܡܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ
BarKepha:ComMyron ܕܠܥܠ . ܘܡܨܥܬܐ ܘܣܟܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܪܝܫܐ ܗܘ ܘܐܘܪܚܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܢܦܫܢ̇ܝܐ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ
P:Sam [AB] : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܛܒܟܘܢ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
JacSer:memPalmSun ܘܪܓܝܙܐ ܗܝ ܡܢ ܩܠܝܗܘܢ̈ 110 ܘܓ݂ܙܡܐ ܕܢܫܠܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܚܦܝܛܐ ܗܘܬ݂ ܬܫܠܐ ܫܘܒ݂ܚܐ ܐܦ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܚܝܠܢ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ ܐܦ ܡܬܚܠܛܝܢܢ ܕܠܐ |ܡܡܠܠܐ ܘܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܆ ܥܡ
SevAnt:CathHom ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܐ̣ܬܐ ܠܐܠܕܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܐ̣ ܬܐ ܠܡܐܩܕܘܢܝܐ ܇ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
JnDara:OnOfferings ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܟܕ ܡܬܒܕܩ ܠܗܘܢ ܕܠܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܡܬܝ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Sahd:BookPerf ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܥܠ ܕܪܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹ܝ XX X XXX Xܝ ܒܪ ܗܠܝܢ ܝ XXdd XXdd 8ܒܦܘܚܡܐ ܕܚܕ ܝܡ ܚܕ XXXܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
JacSer:memEpiph ܠܘ ܕܬ݂ܩܕܫܢܝ ܡܥܡܘܕ݂ܝܬ݂ܐ ܐܬܝܬ݂ ܨܐܕܝܗ̇ ܐܦ ܠܐ ܐܠ̇ܨܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܝ ܒܫܠܝܐ 183 320 ܒܥܬ݂ܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ݂ ܡܛܠ