simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܐܚܪܝܐ̈ ܐ ܟ ܚܘܫܒܢܗܘܢ ܘܢܚܬ ܝ ܂ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܓܙܡ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܨܪ ܢ ܘܡܢܗܘܢ ܥܕܥܕܘ ܥܡ
EliaNis:Chron ܥܐܕܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܃ ܐܘܣܦ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܐܕܐ ܥܠ ܬܘܣܦܬܐ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܂ 1ܕܬܕܥ ܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܥܐ̇ܠ ܨܘܡܐ̣ ܂ ܐܘ ܚܕ̣ ܡܢ
HistChurchEast ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ ܠܬܟܬܘܫܐ-X ܆ ܒܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܬܪܣܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܗ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܘܩܒܠX ܕܝܘܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܪܡܫܐ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܟܕ ܒܪܟ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
Cyr:ComLuke ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ ܫܡܝܐ ܘܫܬ̇ܣ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܪܒܐ ܘܥܣܩܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠܗܝܢ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬX ܝX ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܣܓܝܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ : ܕ ܝܕ ܕܢܚܘ ܡܢܗܝܢ ܕܟܬܝܒܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܛܥܡܝܢܘܬܐ X ܛ-ܒ ܡܢܟ ܝܟܝܡܝܢ̈ : ܘܣܪܝ . . . ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ . ܐܝXܝ ܕ ܝXܕ ܝܫ ܒܝܝܬ . X ܕ ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ .
Chron1234 ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܢܫ ܃ ܘܐܡܠܟ ܗܘ ܡܘܣܐ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܝ ܝ ܂ ܚܘܦܢܐ̈ ܕܚܛܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܂ ܘܟܦܢܐ ܩܫܝܐ ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ
Chron1234 ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ̣ ܚܘܫܒܐ ܗܠܝܢ ܟܡܝܣ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܕܐܪܒܥܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܂ ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܐ ܬ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܣܟܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܙܢܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܟܡܐ ܚܝܐ ܙܢܘܢ ܀ 5 ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ ܢܫܪ̣ܪ ܐܢܘܢ ܆ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ Xܕܝܦܐ ܘܡܛܪܦܐ̈ ܕܥܡܢ . ܨܒ̇ . ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܐ ܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܚܬܝܬܘܬ ܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈