simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
JacSer:memElij&NabJezr ܡܠܐ̈ ܒܓܘ ܐܓܪܬܐ ܕܢܟܠܐ ܣܡܬ 140 ܘܠܙܕܝܩܐ ܦܚܐ ܛܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܐܠܗܐ ܘܐܦܩܘ ܪܘܓܡܘܗܝ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܢܡܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ ܢܫܪ̣ܪ ܐܢܘܢ ܆ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ Xܕܝܦܐ ܘܡܛܪܦܐ̈ ܕܥܡܢ . ܨܒ̇ . ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ . ܘܗ̣ܢܘܢdd ܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܐܐܪܝܬܐ ¹⁰ܐܘܟܝܬ · ܕܐ ¹¹ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
P:PsSol [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܟ ܡܪܝܐ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . ܟܪܣܝ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ
Eph:madCarNis ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܟܐܢܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܒܒܪܗ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܘܡܐ ܕܒܝܬ ܣܢܚܝܪܝܒ ܘܦܬ̣ܚ ܕܫܝܘܠ X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܕܥܫܘܩܐܝܬ ܡܬܒܕܝܢ̈ : ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܠܡ ܕܠܘ ܡܛܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܗ : ܐܦܠܐ ܠܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܚܫ . ܟܕ
BarEbr:CandSanc ܝܬܝܢܢ . ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܐܪܝܟܘܬܐ ²ܫܒܩ̣ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕ . ܝܣܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
IšoMerv:ComPs ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܝܬܝܪ ܡܚܬܝܢ ܘܡܫܪܓܠܝܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ X ܢܬܘܦ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܨܝܕ ܪܚܡܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ
Ath:Inc ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܠ ܥܪܣܗ . ܘܝܕܥ ܕܡܐܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܛܪܘܢܐ̈ . ܘܗܘܘ ܠܗ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܪܡܫܐ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܟܕ ܒܪܟ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ
Cyr:ComLuke ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ ܫܡܝܐ ܘܫܬ̇ܣ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܪܒܐ ܘܥܣܩܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠܗܝܢ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܐ ܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܚܬܝܬܘܬ ܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
P:5Macc [AB] ܢܙܟܝܢ̈ ܠܕܝܠܗܘܢ . ܚܪܥܘܬܐ ܠܫܒܝܚܘܬܐ . ܘܚܬܝܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܘܟܠܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܘܟܘܚܕܐ ܩܫܝܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܐܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܥܒܘܕܐ ܢܫܬܡܗ ܗܘܐ 545 ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܫܩܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ | ܐܢܫ ܡܨܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܠܝܢ ܕܙܗܝܢ̈ ܘܢܟܦܝܢ̈ . ܘܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܐ .