simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇ ܐܫܬܘ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ ܓܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܪܦܘ ܗܠܝܢ ܬܡ̣ܙܓܝܘܗܝ ܠܫ̣ܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ . ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SergStyl:epLuqJew ܠܘ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܬܬܟܬܫXܢ ܥܡܗ . ܗܘ ܐܡܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܟܢܫܬ : ܘܠܡܒܚܪ ܪܥܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܗܠܬ : ܕ ܠܐ ܠܪܛܢܐ ܗܠܝܢ : ܠܐܚ̇ܝ ܪܚܝ̣ܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܦܓܥ ܒܣܦܪܐ̈
IsaacAnt:memHom : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ : ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ : ܕܐܪܚܩ ܡܢܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܓܕܘܕܝ̈ : ܡܥܨܪܬܐ ܕܫ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܝܗܘܕܐ . ܥ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
JacSer:mem6DaysDay2 ܕܠܥܠ ܠܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪܐ ܪܡܐ ܡܐ ܕܦܩܕ ܓܝܪ ܐܦ ܒܥܢܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܪܗܒ ܐܢܘܢ ܐܠܘ ܡܛܠ ܥܘܡܩܗ ܕܝܡܐ ܢܚܬܘ ܠܗ ܡܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬX ܝX ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܣܓܝܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂
P:1Macc [AB] . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܠ ܥܪܣܗ . ܘܝܕܥ ܕܡܐܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܛܪܘܢܐ̈ . ܘܗܘܘ ܠܗ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ
P:Judg [AB] ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܪܝܡܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ . ܘܩܪܐ ܥܡܐ ܫܡܗ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܠܬܘܩܠܬܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܐ̈
P:Rev [AB] . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܠܥܠ ܒܥܝܢ ܠܓܢܝܙܘܬܗ ܘܫܪܐ ܒܟܪܣܐ ܫܡܝܐ ܕܒܣܪܐ ܕܗܘܬ ܗܠܝܢ 440 ܪܐܬܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܡܚܦܝܢ ܣܕܪܐ̈ ܪܥܡܢ̈ ܓܘܕܐ̈ ܡܩܕܫܝܢ
Ath:HomEpist ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܨܛ̇ܒܬܢܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܪܓܬܐ ܨܡ̣ܢܢ : ܘܐܡܝܬܢܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX
P:Ps [AB] ܟܐܝܢ ܗܘ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ . ܡܚܘܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܙܟܝܐ ܠܐ ܢܣܒ : ܡܢ ܕܥܒܕ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܢܘܪܐ ܚܝܬܐ ܢܦܚ ܘܐܩܝܡܗ ܠܐܢܫܐ ܒܬܗܪܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܠܛ ܒܪܘܝܐ 30 ܘܨܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܢܚܘܐ ܠܥܠܡܐ ܚܟܝܡܘܬܗ ܘܒܓܘ
SynOr ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܘܬܚܡܘ ܆ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܗܘܢ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܠܡܘ . ܘܥܠ