simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܝܠܝܬܐ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬܝܐܝܬ ܐܒܐ ܘܠܥܠܡ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܪܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܐܒܐ ܂ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܦܟܢ̈
IsaacNin:DiscColl XX76 X Xܘܚܢܝܐ X--X X X--X X X --X ܘܦܘܠܝܢܢܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܡܐ̣²ܘܪܚܡܐ̈ . X ܒܥܠܡܐ ܕܝܢ ܚܕܬܐ ܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬ ܩܝܬܪܐ ܗ̇ܘ ܫܘܥܝܬܢܝܐ ܘܕܒ̣ܕܝܐ ܕܐܘܪܦܘܣ ܗܠܝܢ ܘܠܐ . ܡ̣ܫܝܢܬܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܕܠܐ ܕܚ̣ܠܬ ܐ ܀ ܢ̇ܫ̣ܡܥܘܢ ܢܦܐ̈
SophrJer:epArcadCyp ܡܣܝܒܝ̈ ܒܟܘܠ : ܒܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܘܒܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܆ ܠܡܚܫܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܗ̣ܦܟܝܢ ܘܡܥ̇ܩܡܝܢ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܥܡܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
SevAnt:CathHom ܡܥܒܪܬ̈ ܟܩܪܗܢܐ̈ ܦ̇ܣܩ : ܘܟܕ ܠܘܬ ܚܘܠܡܢܐ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܗܠܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܣܝܐ ܡܬܪܣܐ ܠܗ̇ܘ ܕܟܪܝܗ : ܘܟܕ XX X ܠܥܠ̣ܠܪܐ̈