simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܇ ܦ̇ܓ̣ܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܟܢܫܬ ܡܠܬܐ : ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܚ̇ܡ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ .
P:Luke [AB] ܕܬܒܥܬܐ ܆ ܕܢܫܠܡ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܀ ܘܝ ܕܝܢ ܁ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܢܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܢܥܪܩܘܢ . ܘܕܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܗ̇ . ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܬܠܬ ܐܠܦ ܡܪܢ ܇ ܕܢܣܥܪܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܐܢܐ̈ ܇ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܥܩܒܐ ܗܘ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܝܠܗ .
SynOr ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܘܗܘ ܩܘܪܠܘܣ ܡܕܠܚܢܐ ܕܥܡܪܬܐ ܐܡܪ ܘܐܟܬܒ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
P:Tob [AB] ܬܪܝܢ ܝܚܝܕܝܝܢ̈ : ܘܥܠ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܫܠܡܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܣܚܦ . ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܬܩܢ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܪܚܡܬ ܥܠ
ChalcedWrit ܕܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܫܝܘܠ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܘܢܓܠܝܐ : ܐܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܝܢ . . 7ܐܙܠܬ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܣܒܪܬ ܠܢܦܫܬܐ̈
AnṭTagr:FifBookRhet ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ . ܟܠܗܘܢ ²⁶ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘܬܐ ܚܕܐ ܡܚܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܝܬܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܫܘܝܬܐ̈ : ܐܘ ܚܒܪܐ . 39 ܕܝܐܛܝܩܐ ²⁵ܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܕܚܫܒܢ ܚܢܢ ܆ ܢܣܝܡ ܠܗ ܣܡܐ ܣܩܘܒܠܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܥܠ ܓܒܗ ܕܟܐܒܐ ܗܠܝܢ ܕܢܕܥ ܟܘܪܗܢܗ . ܘܢܗܘܐ ܐܣܝܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܐܒܐ̈
P:Rev [AB] ܆ ܘܠܐ ܬܒܘ ܡܢ ܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ : ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܕܝܘܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܐܬܩܛܠܘ ܒܡܚܘܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ܝ̈ ܢܒ̇ܪܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܪܘܚܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܐܦ ܒܗ ܒܗܢܐ ܛܘܒܢܐ . ܕܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܕܡ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܗܘ̇ܐ ܚܘܣܪܢܐ ܀ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ : ܘܓܕܫܢ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܘܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܒܬܝܗܘܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܫ̇ܕܪܗ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ ܠܦܕܢ ܕܐܪܡ . ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܟܕ Xܬܪܝܡ ܬܫܕܐ ⁴ܢܝܪܗ ܡܢ [28 2]ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܠܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ³ܕܡܫܟܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܩܛܠܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܚܦܝܬܐ ܕܫܩܐ̈ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܗܢܘ . ܪܐܢܝܢ̈ . ²ܐܘ