simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes C* - ‎‏ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܕܡܥܪܬܐ‏‎] ‎‏ܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܢ ܢܒܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܡܣܗܕ̣ ܚܢܢ ܕܚ̣ܙܝܢܢ
JnDalya:Epist . ܒܪܡ ܪܘܚܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܘܢܘܪܢܝܢ̈
BarKoni:Schol ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܨܪܝܢ ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ ܬܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ
SevAnt:Epist X ܐܡ̣ܪ ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ X X ܠܬܫܢܝܩܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ .
P:Phil-Phlm [AB] ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܝܬܗ ܕܩܣܪ
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܝܬܐ̈ ܠܡ ܘܓܕܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܓܘܡܕܐ ܗܘ
P:Num [AB] ܘܢܘܩܝܗ . ܗܠܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܡܪܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܗܠܝܢ : ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ
BarKoni:Schol ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܂
Ath:ExposPs ܒܝܕ ܪܚܡܝܟ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ
Cyr:ComLuke ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܆
P:Dan [AB] ܘܬܣܝܦ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܗܝ ܬܩܘܡ
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܝ̇ ܓܝܪ