simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܘ ܥܠ ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܥܕܝܢ ܩܛܠܝܢ ܩܛܘܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܩܢܢ̈ ܠܨܠܡܐ ܐXܗܝܐ
BarKepha:ComMyron ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܡܛ [Ch
ZachSch:ActsSev ܦܩܕ ܗܘܦܪܟܐ ܕܢܐܬܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܛܪܓܘ ܘܝܠܦܘ ܐܢܫܝܢ̈
SynWestSyr ܡܬܚܡܐ̈ ܕܡܢ ܛܘܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܥܠ ܡܕܡ ܕܟܬܒܘ ܗܠܝܢ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈
IsaacAnt:memHom ܢܝܚܐܝܬ ܀ ܐܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܥܒܕ :
JnTella:ProfessFaith ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܪܝܘܣ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܕܡܟܪܙܢ̈ ܫܪܪܐ
SevAnt:Epist ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܬܐܕܘܛܐ
Chron1234 ܕܐܕܡ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܝX ܗܠܝܢ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ
Chrys:ComJohn1 . ܘܗܝܕܝܢ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܣܥܕ̇ ܡܢܐ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܗܘܢ ܡܫܥܒܕܝܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܂ ܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܐܚܝܕ ܫܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ . ܒܝܘܡܐ
Ps-Ath:Virg ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ
JulRom . ܢܫܬܕܪܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ .