simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܪܬ ܕܒܐ̣̈ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܘܠܗ ܣ̇ܥܪ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܗܝܕܝܟ ܓܝܪ
BarṢal:ComGosp ܐܢ ܝ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈
Tim1:Epist ܘܠܐ ܒܚܕ̣ܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܘܐ̈ ܥܡ ܐܕܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܗܘ̣ ܕܡ̣ܢ ܡܠ̇ܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܦܪܫܝܘܗܝ ܠܨܥܪܐ ܝ
ZachSch:ActsSev ܛܒܝܒ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܨܝܦܝ ܢ ܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܙܒܢܐ ܢܣ̇ܒ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ ܕܝܠܟܘܢ
SevAnt:CathHom ܚܫ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̣ܟܢ ܗܘܐ
ThdrMops:ComPs ܕܣܥ̇ܪܢܐ ܘܡܫܡܠܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܦܩܕܬ .
Tim1:Epist ܕܒܐ ܩܪܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܟܠܠ ܠܘ ܥܒܕܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ⁵⁹ܘܥܠ ܕܘܟܬܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩܝ̇ܡܐ ܨܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܟܬܒ ܡܢܝXܐܕܘܗܝ ܕܩܦܠܐܘܢ
AbbaIs:Ascet ²ܕܐܣܝܪ ܒܦܣܩܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ³ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈
Cyr:ComLuke ܟܕ ܦܣܩܐ̈ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܟܬܒܝܢ̣ ܂
ZachSch:ActsSev ܘܕܐܝܣܝܣ ܘܕܫܡܗܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܢܥܝܕܘܢܝܗܝ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ
MiaphysiteDocs ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܕܐܫ̇ܬܘܩ ܗܠܝܢ ܂ X ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܫܒ̇ܩ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܕܡܛܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܒܫܚܩܐ ܕܪܥܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܆ ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܚ̣ܛܝܢ̈ ܠܐܒܗܐ̈ :
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܐ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܕܒܐ