simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܕ ܀ ܐܠܦ ܗ ܚܝܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܕܚܕܝܘܬܐ ܘܕܬܐܝܬܝܘܬܐ ܘܗܝ ܗ ܒܪ ܝܙܕܦܢܗ ܫܨܬܒܕܐܢ ܀ ܐܠܦܐܡܝܘܢ ܕܐܝܬܘ ܪܝܫܐ ܕܡܢܝܢܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܟܣܝ ܒܬܟܣܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܀ ܚܝܐ̣̈ ܠܡܫܝܚܐ ܗ ܂ ܐܝܟ ܐܬܪܐ ܝ ܫܦܝܐ ܘܦܩܥܬܐ ܀ ܘܢܚܙܐ ܟܠ ܒܣܪ ܚܝܐ̈ ܂
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܙܪܥܐ ܕܡܕܡ ܘܡܣܠܩܐ ܡܢܗ ܕܩܬܗ ܘܦ̇ܪܚܐ ܒܝܕ ܡܕܪܝܐ . ܗ ܗ بالقسيّ الناوكيّة ܨ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܒܠܣܛܘܣ ܀ ܒܠܝܠܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܙܘܕܐ̈ الزاد ܀ ܗܦܘܠܝܣܐܘܪܝܣܐܣ ܐܣܓܝܬ ܢܛܪܬ ܕܩܬ ܗ مديح ܀ ܗܦܘܪܗܐܝܘܬܝ ܗ ܕܪܐ يسلك ܀ ܗܦܘܣܝܣܛܝܣܡܘܣ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܬܝܐ . ܠܗܕܐܐܝܬܝ ܗ : ܕܝܢ : ܕܐܦ : ܠܒܪܬ : ܚܟܝܡܬܐ : ܕܡܠܦܢܐ : ܢܫܡܥ : ܕܐܡܪܐ :
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܒܝܕ ܢܫ̣ܪܐ ܠܪܐܙܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܕܚܝ̣ܠܐ ܕܡܠ̣ܬܐ ܐܘܕܥ ܃ ܗ ܕܐܫܬܥܝ ܡܪܩܘ̇ܣ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܪܒܥ ܕܡܘܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܦ̇ܪܚ ܂
Liber de Unione ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܪ ܟܝܢܗ ܗܘ ܕܐܒܐ ܂ ܘܡܛܠ ܚܪ̈ ܘܬܐ ܗ ܘܐܬܝܠܕ ܃ ܡܕܝܢ ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕ·ܠܕܬܗ ܂ ܘܠܐ ܒܪ ܟܝܢ̈
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܥܠܠܬܐ̈ غَلاّت ܀ ܓܗܡܘ ܗ ܗܘܝ كُن ܀ ܓܗܢܘܣ ܗ ܓܢܣܐ الجنس ܗ ܀ ܓܗܠܐܘܣ ܗܘ ܩܘܦܐ القرد ܀ ܓܗܡܗܝ ܡܠܝܐ ملآن ܀ ܓܗܡܝܡܛܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡܢܘܬܐ ܚܘܝܚܬܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܃ ܗܝ̇ ܕܐܢܬ ܝ ܩܢܐ ܐܢܬ ܃ ܘܕܢܥܕܪ ܗ ܗܝܡܢܘܬܟ ܫܦܝܐܝܬ ܒܣܒܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܬܣܬܪܩ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܠܘ ܐܟܡ̇ܢ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܕܒܚܐ̈ ܦܩܕ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗ . ܐܠܐ ܗ السمان التي كانت تُذبح للاصنام . ܕܒܚܐ̈ ذبائح
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܩܛܝ̈ ܚܡܪ . ܥܨܪܗ ܕܝܢ ܐܠܝܛܪܘܢ ܐܝܛܪܘܢ ܘܡܬܩܪܐ قثّاء ܗ ܀ ܓܪܝ ܗ ܐܪܫܠ ܫܒܩ ܀ ܓܪ̈ܝܐܣ̈ ܕܗܘ ܩܛܘܬܐ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܪܚܡܢܘܬܐ الرحمة ܀ ܗܠܗܐܝܣܘܢ ܗ ܪܚܡ ارحم ܀ ܗܠܗܘܘܣ ܗ ܗ توبيخ ܀ ܗܠܗܟܣܗܝܣ ܗ ܬܦܪܣܐ تفضح ܀ ܗܠܗܐܝܡܘܣܝܘܢܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) - ܝ - ܝX : ܝ̇ . ܝ-ܝܪ ܚ ܝ̈ ܐܬ̣ܕܟܪ ܡܪܝܐ ܡܪܚXܝXܐ ܕܥܝXܪܐX ܗ ܡ̇ܫܒܚܝܢܢ ܠܫܝXܝܝܘܬܐ ܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܫܢܕ -
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܠܩܐ̈ ܘܓܕܐ̈ . ܦܦܪܘܡܝܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܣܝܟ ܟܠܡܕܡ بخت ܀ ܗ الريش ܀ ܦܐܦܢܘܛܝܣ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܀ [1479] ܦܐܦܪܘܡܝܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܠܐܘܟܡܐ ܘܚܝܠܐ ܠܡܪܝܪܐ المخالف . ܕܠܐ ܗ ܗ ܡܐܢܐ ناء ܀ ܣܩܘܐ ܗ ܡܐܢܝ̈ ܩܪܒܐ ܀ ܣܩܘܒܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܕܘܟܬܢܝܐ ܀ ܐܦ̈ܨܐ̈ العفص ܀ ܐܦܩܕܘܬܐ ولاية إمَارة . ܗ ܀ ܐܦܦܢܣܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܡܦܣܩ ليقطع ܀ ܐܦܦܪܘܕܝܛܘܣ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܟܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܘܪܐ ܘܚܡ̇ܪܐ ܗ ܡܛܠܬܢ· ܃ ܀ ܡ̇ܢܘ ܡܢܟܘܢ ܕܢܦ̇ܠ ܒܪܗ ܐܘ̇ ܬܘܪܗ ܒܒܐܪܐ ܃
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܩܠܝܢ ܡܟܣܐ ܐܘܟܝܬ ܥܘܫܪܐ ܆ ·ܘܡܕܐܬܐ ܗ ܬܟܣܝܬܐ ܘܣܝܒܪܬܐ ܢܬܠ ܠܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܀ ܘܐܬܘ ܐܦ ܡܟܣܐ̈ ܃
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܝܟ ܒܝܪܬܐ̈ ܕܡܟܪܟ ܠܗܝܢ ܫܘܪܐ . ܟܦܪܐ ܗ ܩܪܝܬܐ . ܗ ܒܟܦܪܐ . ܟܦܪܘܢܐ̈ دساكر قرى صغار فيها قُبّات صغار
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ يعنى كل شيء لا يكون له اصل بل يصدر من ܗ ܕܒܫܓܡܐ ܘܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܪܕܐ ܘܡܢ ܐܘܛܘ̇ܡܛܘܢ ܫܩܝܠ