simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܛܠ ܕܒܙܚܘ ܘܠܐ ܚܣܘ . ܒܪܘܓܙܐ ܘܒܟܐܬܐ . ܘ ܡܓܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܗ ܣܦܩ ܐܘܩܪܬ ܐܝܕܟ ܡܪܝܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ . ܒܡܝܬܝܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
- ܘܐܪܓܙܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܐܬܚܡܬ ܗܦܝܟܬܐ ܢܣܒܘ ܒܐܦܝܗܝܢ̈ . ܘ ܗ ܕ ܘܠܐ ܐܬܕܟܪܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ .
- ܘܥܒܕܘ ܛܡܐܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܘ ܘܛܡܐܬ ܐܘܪܫܠܡ ܗ . ܕ ܘܐܘܒܠ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ . ܗܢܘܢ ܕܗܘܘ ܒܛܡܐܘܬܐ .
- ܕܢܙܟܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܡܕܝܫܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܒܕܢܐ . ܘ ܗ ܥܒܕܟ . ܕ ܘܚܙܩܝܗܝ ܒܚܝܠܐ . ܕܢܡܟܟ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ .
- ܐܠܦܝܢܝ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܘܐܛܪ ܐܢܘܢ . ܣܟܠܝܢܝ ܗ ܠܐ ܬܒܗܬܝܢܝ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܗܠܟܬ ܡܛܠ ܕܚܕܝܬܢܝ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ . ܢܡܘܣܐ ܚܛܝܬܐ ܗܘ ܆ ܚܣ . ܐܠܐ ܠܚܛܝܬܐ ܗ ܡܟܝܠ ܒܚܕܬܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܆ ܘܠܐ ܒܥܬܝܩܘܬ ܟܬܒܐ . ܀ . ܀ . ܨܚ
- ܘܢܣܒ ܫܡܘܐܝܠ ܐܡܪܐ ܚܕ ܕܚܠܒܐ : ܘܐܣܩܗ ܥܠܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܕܢܦܪܩܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܨܚ
- ܣܒܘ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܐ̈ : ܘܐܬܦܢܘ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܘܐܡܪܘ ܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܩܠܬ ܒܥܘܠܟ . ܨܚ
- ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܚܫܝܪܫ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܚܫܝܪܫ : ܕܐܡܠܟ ܡܢ ܗ ܥܡ ܟܣܝܬܐ̈ ܘܣܬܝܪܬܐ̈ : ܕܐܬܒܕܩܝ̈ ܠܗ . ܟܬܒܐ ܕܐܣܬܝܪ ܨܚ