simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܂ ܀ ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫܢܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ̣ ܂ ܪܟܗ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܀ ܫܪܝܘ ܗ ܂ ܕ ܂ ܀ ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܪܫܟ ܂ ܫ ܂ ܘ ܂ ܀ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝ-· ܡܩܕܘܢ ܫ ܂
Chronica Minora II ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂ ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܂ ܗ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒ ܘܡܬܗ̈ ܐܬܒ̣ܢܝ
Chronica Minora II ܟܠܐ ܕܙܘܣ ܩܦܘܛܘܠܝܘܣ ܐܝܩ̣ܕ ܀ ܛܛܘܝX ܐܠ̣ܨ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܗ ܂ ܘܗ̣ܘ 5ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܡܕ ܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܙܠ̣ ܀
Chronica Minora II ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܗ ܘܬܡܢܐ̈ ܀ ܡܢ ܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܂ ܕܒܗ̇ ܐܬ̣ܒܢܝ
Chronica Minora II ܟܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܩܝܣܐ̈ ܀ ܢܐܣܐܡܢܘܣ ܘܕܐܩܣ ܐܩ̣ܪܒܘ ܥܡ ܗ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܕܒ̇ܪ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܀ ܝ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܒܢ̣ܐ
Chronica Minora II ܂ ܝܘܣܛܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܂ ܝܐ ܂ ܀ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܘܢܦ̣ܠܬ ܢܝܩܘܡܕܝܐ ܗ ܩ̇ܒܠ ܂ 7ܘ ܂ ܟܣܣܛܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܓ ܂ ܂ ܘܕܥܕܬ ܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܐܪܘܣ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܙ ܂ ܡܪܩܘܣ ܫ ܂ ܝ ܂ ܀ ܬܘܒ ܗ ܕܪܗܘܡܐ ܂ ܛ ܂ ܦܝܘܣ ܫ ܂ ܝܗ ܂ ܀ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܡܪܩܘܣ X ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܛ ܂ ܗ ܣܘܡܟܘܣ ܂ ܟܓ ܂ ܓܐܝܘܣ ܂ ܟܕ ܂ ܘܠܝܢܘܣ ܂ ܟܗ ܩܐ̇ܦܛܝܘܢ ܀ ܂ · ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܐ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܡܡܐ ܫ ܂ ܝܓ ܂ ܀ ܗ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫ ܂ ܕ ܂ ܀ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ ܂ ܝܗ ܂ ܩܠܝܣܛܘܣ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܘܟܕ ܐ̇ܬܥܗܕ ܕܢܩ̣ܝܡ ܥܠܝܢ ܪܕܘܦܝܐ̣ ܂ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗ ܩܠܘܕܝܘܣ ܫ ܂ ܒ ܂ ܀ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܛ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܐܘܠܝܪܝܢܘܣ ܫ ܂
Chronica Minora II ܚܕܬ ܐ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܝܙ ܂ ܛܝܡܬܐܘܣ ܀ ܝX ܗ ܂ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܠ̣ܝܗܝ ܂ ܟܕ ܐܬ̣ܩܛܠ ܒܢܟܠܐ ܒܝܬ ܢܛܘܪܬ
Chronica Minora II ܂ ܀ ܐܘܣܒܝܣ ܘܐܢܛܠܝܣ ܕܒܬܪܗ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܕܠܕܝܩܝܐ ܂ ܗ ܦܪܒ̇ܘܣ ܂ ܫ ܂ ܘ ܂ ܀ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܗ ܂ ܦܝܠܟܣ ܫ ܂
Chronica Minora II ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܆ ܪܓ̣ܙ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܗ ܠܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܬܡܢ ܝ ܐܒܕܢܗ ܡܢ ܐ ܕܝ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܒ
Chronica Minora II ܪܩܠܝ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܘܫ̣Xܪܘܪܙ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܗ ܐܪ -ܐ ܩܫ̣ܝܐ ܬ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܒܬܡܘܙ ܂ ܦܓܥ̣ܘ ܒܚܕܕܐ̈
Chronica Minora II ܩ̇ܒܠ ܨܘܡܐ ܂ ܝܙ ܂ ܒܫܒܛ ܂ ܂ ܘܡܢܗ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܂ ܗ ܕܘܘܕܐ ܡܛܠ ܨܘܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܬ̇ܦܠܓ ܥܡܐ ܂ ܘܡܢ ܂
Chronica Minora II ܂ ܒܗ ܂ ܡܝ̣ܬ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܢ ܂ ܗ ܀ ܝ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܒܫܒܛ ܂ ܇
Chronica Minora II ܒܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܬ ܐܕܪܝܛܐ ܕܩܘܪܘܣ ܂ ܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܪܠܐ ܘܢ ܂ ܗ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘ ܘܒܠܝܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܐܢܢܝܩܘܣ ܕܣ̇ܝܕܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܘܐܝܙܝܕ ܒܪ ܥ̣ܒܕܠܡ̇ܠܟ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܕ ܂ ܘܝܪܚܐ ܚܕ ܘܝܘܡܐ̈ ܗ ܂ ܛ ܂ ܀ ܝܝ ܘܥܘܡܪ ܒܪ ܥܒܕܠܥܙܝܙ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܥܠ [ܝ]ܥ[ܩܘ]ܒ ܠ[ܡ]ܨܪܝܢ ܀ 3ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܐ[ܕ]ܡ ܗ ܂ ܩܠ ܂ ܝ [ܕܝܥXܩܘܒ ܃ ܕܐ ܬ ܗ̇ ܕܠܘܝ ܂ ܡܐ ܂ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܢ ܂ ܕܪ
Chronica Minora II ܂ ܕܝܠܗ ܣܠ̣ܩ ܫܝܫܩ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܗܝ̇ܕܝܢ ܗ ܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܀ ܂ ܪܚܒܥܡ ܂ ܝܙ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂