simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܛܪܘܢܐܝܬ ܂ ܗ ܕܝܢ ܕܒܩ ܪܓܠܘܗܝ̈
Chronica Minora II ܂ ܐܠܦܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܂ ܩܨܙ
Chronica Minora II ܕܡܢ ܐܕܡ ܂ ܗ ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂
Chronica Minora II ܝ ܘܒܫܢܬ ܂ ܗ ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܕܝܢ ܒ]ܫܢܬ ܂ ܗ ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܐܠܗܐ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܗ ܂ ܀ ܘܒܗ
Chronica Minora II ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܗ ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܬܦܕ ܂ ܕܝܩ̣ܕ ܗ ܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
Chronica Minora II ܂ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܗ ܂ ܩܛ̣ܠ ܦܘܡܦܝܘܣ
Chronica Minora II ܡܓ[ܕܠ]ܐ ܕܐܣܛܪܛܘܢ ܡܬܩܪܝܐ ܗ ܘܬ ܂ ]ܘܡܬܝܕܥ
Chronica Minora II ܠܗܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܗ ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܘܒܪܗܘܡܝܐ ܂ ܗ ܂ ܂ ܘܗܘ̣ܐ
Chronica Minora II ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܝ ·
Chronica Minora II ]ܩܘܪܘܒܝܩܘܣ ܂ ܘܟܕ ܗ ܘ̣ܐ ]ܒܪ ܫܢܝܐ̈
Chronica Minora II ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ
Chronica Minora II ܂ ܡܕܡ ܂ ܗ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܂ ܗ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II X X ܟܠܢܫ ܗ ܡ̇ܠܟܐ ܕ[ܝܢ ܦܩ̣ܕ
Chronica Minora II ܩ̣ܡ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܗ ܂ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܡܢܫܐ ܫ ܂ ܗ ܂ ܂ ܚܙܩܝܐ