simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܝܢ ܕܒܩ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܘܣܝܐ ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܐܙ̇ܠ ܗ ܡܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ̣ ܂ ܚܒܨܗ ܠܣܘܣܝܗ ܕܢܥܘܠ ܂ ܛܪܘܢܐܝܬ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܩܨܙ ܃ ܘܡܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܂ ܬܣܛ ܂ ܃ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܝ · ܗ ܂ ܂ ܟܢ̣ܫܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ̣ ܂ ܐܠܦܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܩܨܚ ܂ ܒܫܢܬܐ ܂ ܒ ܂ ܕܐܘܠܡܦܝܐ ܂ ܩܝܙ ܂ ܘܥܠ̣ܬ ܗ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܒܗ̇ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܂
Chronica Minora II ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢܬ ܂ ܠܓ ܂ ܗ ܘܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܡܗܐ̣̈ ܣܐܪܦܝܣ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܂
Chronica Minora II ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ̣ ܂ ܐ[ܡ̣ܠ[ܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܗ ܂ ܂ ܕܘܣ[ܬ ܐܘܣ ܂ ܂ ܂ 3ܟܠ[ܗܘܢ5 ܂ ܥܒ ܂ ܝX ܬܘ[ܒ ܕܝܢ ܒ]ܫܢܬ ܂
Chronica Minora II ܂ ܀ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܙ̣ܟܘ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܩܪܟܕܘܢܝܐ̈ ܗ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܐܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܐܠܗܐ ܫܢܝ̇ܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܐܘܠܡܦܝܐ ܂ ܩܠܙ ܂ ܘܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܓ ܂ ܗ ܩܠܢܝܩܘܣ ܡ̣ܢ ܣܠܘܩܘܣ ܂ ܂ ܝX ܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂
Chronica Minora II ܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ ܗ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܝܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ X ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ ܂ ܕܝܩ̣ܕ
Chronica Minora II ܂ ܩܛ̣ܠ ܦܘܡܦܝܘܣ 3ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̇̈ ܂ ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܗ ܡܢܝܢܐ ܕܐܫܩܠܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܝܘ ܂ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂
Chronica Minora II ܘܬ ܂ ]ܘܡܬܝܕܥ ܗܘ̣ܐ ܝ ܒ[ܗܢ]ܐ ܙܒܢܐ ܆ ܣܟܣܛܘܣ ܂ ܗ ܫ[ܡܗ]ܗ̇ ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܡܓ[ܕܠ]ܐ ܕܐܣܛܪܛܘܢ ܡܬܩܪܝܐ
Chronica Minora II ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܬܩܗ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝ ܂ ܘܗܘܐ ܪܫ ܫܢܬܐ ܂ ܒ ܂ ܒܫܒܐ ܂ ܗ ܩܕܝܡ ܀ ܟܢܫܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܣܗܪܐ ܟܒܝܫܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡ ܕܢܬ ܂ ܠܕ ܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܣܗܪܐ ܒܝܘܢܝܐ ܟܕ ܥܠ̣ܬ̣ ܂ ܚܕ ܂ ܘܒܪܗܘܡܝܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܝ · ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܂ ܕ ܂ ܕܝܠܗ ܕܐܘܪܠܝܢܘܣ ܃ ܕܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܒܕ ܗ ܒܪܗ ܕܕܡܛܪ·ܘܣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܦܘܠܐ ܂ ܩ̣ܡ ܕ ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܘ̣ܐ ]ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܙܒܢܬܗ ܐ[ܢܬܬܐ 5]ܕܛܝܝܐ ܚܕ ܗ ܂ ]ܘܩܪ̈ ܢ ܗܘܘ̈ ܠܗ [ܐܒܗܘܗܝ̈ ]ܩܘܪܘܒܝܩܘܣ ܂ ܘܟܕ
Chronica Minora II ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂ ܙܐܘܝܠܘܣ ܗ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂ ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܡܚܕܐ [ܫ̇ܢܝܘ ܠܗܘܢ ܗ ]ܥܒ̣ܕܘ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܚܕܐ [ܠܘܬ] ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܂ ܂ ܂ ܣܢܗ ܂ ܂ ܡܕܡ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܬܐ ܂ ܂ ܂ ܗ̣ ܂ ܥܠ[ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ ܗ ܡ̇ܨܠܐ [ܗܘܐ ܂ ] ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܐܪ[ܝܘ]ܣ ܐܙܠ ܆ ܡ̣ܢ ܫܠܝ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܡ̇ܠܟܐ ܕ[ܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫXܬܕ[ܪ] ܝ ܠܦ[ܪܘܓܝ]ܐ [ 2ܠܕܘ]ܟܬ ܗ ܂ ܂ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ 1 ܂ ܂ ܠ[ ܂ ܂ ܐ]ܐܛܝܣ ܡܛܠ ܂ ܂ ܂ ܐ X ܝX X X ܟܠܢܫ
Chronica Minora II ܂ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܩܘܗܝ ܂ ܘܐܘܬ̣ܒܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܗ ܂ ܘܐܦ ܡܩܕܘܢܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܃ 1ܟܕ ܩ̣ܡ ܫܢܝ̇ܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܚܙܩܝܐ ܫ ܂ ܟܛ ܂ ܂ ܐܡܘܢ ܂ ܫ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܝܘܪܒܥܡ ܫ ܂ ܡܐ ܂ ܂ ܗ ܝܗܘܐܚܙ ܫ ܂ ܝܙ ܂ ܂ ܐܚܙ ܫ ܂ ܝܘ ܂ ܂ ܝܘܐܫ ܫ ܂ ܝܕ ܂ ܂ ܡܢܫܐ ܫ ܂